Monday, August 23, 2010

தமிழ்மொழியின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு

பிறப்பு : குமரிக் கண்டம் / குமரிநாடு / கடல்கொண்ட தென்னாடு
                   [ LEMURIA / GONDWANA LAND]

காலம் : கி.மு. 50 000க்கு முன்.

அமைப்பு : இயல் – இசை - நாடகம்.

வடிவம் : ஒலிவடிவம் - வரிவடிவம்.

வழக்கு : நூல்வழக்கு - உலகவழக்கு.

நிலை : 1. செந்தமிழ் (திருத்தம்) -

                 2. கொடுந்தமிழ் (திருத்தமில்லாதது)


          þÂøÒ:    ±ØòÐ - ¦º¡ø - ¦À¡Õû.
          ¿¨¼ :     ¦ºöÔû ¿¨¼ - ¯¨Ã¿¨¼.
          ¬ðº¢ :    þÄ츢Âõ – þÄ츽õ.
          
          Á¡ðº¢ :    ¾É¢òÐ þÂíÌõ §ÀáüÈø.
          ¾Ì¾¢ :     þ¼÷ ¦ÅýÚÂÕõ ÅøĨÁ.    
          þÄìÌ:     «Èõ - ¦À¡Õû – þýÀõ – Å£Î.
          ÅÇ÷ò§¾¡÷: À¡ñÊ Á¡ÁýÉ÷¸û.
          ¸Çõ  :   ãýÚ ¸¡Äì ¸ð¼ò¾¢ø «¨Áó¾ ¸Æ¸õ - ºí¸õ.
          §¾¡üÚ¿÷:  ¸¢.Ó.10 278þø - Ó¾ø ¾Á¢úô§ÀÃú÷
                 ‘ À¡ñÊÂý ¸Îí§¸¡ý’
          Ó¾ü¸Æ¸õ  : À·ÚǢ¡üÚò ¦¾ýÁШÃ.
          þ¨¼ì¸Æ¸õ: ÌÁâ¡üÚì ¸Å¡¼ÒÃõ.
          ¸¨¼ì¸Æ¸õ: ¨Å¨¸Â¡üÚ ÁШà                                 


ÀÃÅø ¿¢¨Ä

  1. ÀÆíÌÁÃ¢ì ¸ñ¼õ – ÌÁâ¿¡Î.

     2. ÌÁâ - º¢óÐ - þÁÂõ ŨÃ.
     [ 10,000 ¬ñθðÌ Óý þó¾¢Â¡ ÓØÅÐõ ´§Ã ¾¡ö¦Á¡Æ¢¾¡ý ÅÆ츢ĢÕó   ÐûÇÐ. «Ð Àø§ÅÚ ¯û¿¡ðÎò ¾¢Ã¢Ò¸Ç¡Öõ «ÂÄ¢ÉòÐò ¦¾¡¼÷ҸǡÖõ ¾¢Ã¢ÒôÀðÎ ÀÄáÚ ¦Á¡Æ¢¸Ç¡¸¢ þÕ츢ýÈÐ. ]

ÍÕí¸ø ¿¢¨Ä
          1.    ÌÁâ Ó¾ø ¸í¨¸ ŨÃ
          2.    ÌÁâ Ó¾ø Å¢ó¾¢Âõ ŨÃ
          3.    ÌÁâ Ó¾ø §Åí¸¼õ ŨÃ
          4.    ÌÁâ - §ÁüÌ Á¨Äò¦¾¡¼÷ 
§Åí¸¼õ ¬¸¢ÂÅüÚìÌû.

          þü¨È ¿¢¨Ä: i.  ¾ýɡ𺢠- ¾Á¢ú¿¡Î, ®Æõ.
                  ii. º¡÷À¡ðº¢ - Á§Äº¢Â¡, º¢í¨¸,¦Á¡Ã£º¢ÂÍ ...

          «ÊôÀ¨¼Â¡É ¦Á¡Æ¢¿¨¼ 2 :
           1.    à ¿¨¼/தன்நடை  2.   ¸Ä¨Å/கலப்பு ¿¨¼
Àñ¨¼ò ¾Á¢¦ÆØòÐ
          பட(சித்திர) எழுத்து
          «¨º¦ÂØòÐ [º¢óÐ Ó¾ø þÄí¨¸ ŨÃ]
          ¸ñ¦½ØòÐ - §¸¡¦ÄØòÐ - Åð¦¼ØòÐ.
          முதல்(À¢Ã¡Á¢) ±ØòÐ [ þÐ அசையெØò¾¢ý ¾¢Õò¾¢Â ÅÊÅõ. ¾Á¢ú, À¡Ä¢,   À¢ரா(புரா)¸¢Õ¾õ ±ýÈ ãýÚìÌõ இது ¦À¡Ð¦ÅØòÐ.]
     ¸¢Ãó¾õ – ż¦Á¡Æ¢ì¸¡¸ò ¦¾ýÉ¡ðÊø §À¡Ä¢ì¸ô¦ÀüÈ ±ØòÐ [ÀøÄÅ ±ØòÐ].
          [¸¢Ãó¾õ = Òò¾¸õ, áø, ÍÅÊ.]
 சமற்கிருதம் உள்பட இந்திய மொழிகளின் அத்தனைக்கும் தமிழ் எழுத்து அடிப்படையான ஆதி எழுத்து. 

எழுத்துக்குக் கணக்கு என்பதும் ஒரு பெயராக உள்ளது ஒலியின் ஒலிப்பு அளவு(காலம்) கணிக்கப்பட்டது கணக்கு. அக்கணகினைக் கற்பிப்பவர் அதாவது எழுத்தறிவித்துக் கல்வியை வழங்குபவர் கணக்காயர். எழுத்தால் அமைந்து அறியலாகும் இலக்கியமும் கணக்கு எனப்படும். மூன்றாம் கழ(சங்)க இலக்கியம் முழுதும் கீழ்க்கணக்கு, மேல்கணக்கு என்று கூறப்படுவதை நினைக.

¾Á¢ú ±ØòÐò Ш½ìÌȢ£θû
          1.    ¸¡ø: -          ¸¡, Á¡, »¡...
                           [ ‘¬’¸¡Ã ¦¿Êø ÌÈ¢ ]
          2.    ¦¸¡õÒ측ø:-    ¦º¡, ¦Á¡, ¦¾¡...
                           [ ‘´’¸Ãì ÌÈ¢ø ÌÈ¢ ]
          3.    ¸£üȨÃ측ø:-    Ð, Ñ...
                           [ ‘¯’¸Ãì ÌÈ¢ø ÌÈ¢ ]
          4.    ¸£üÚ측ø:- à, á..........
                           [ ‘°’¸¡Ã ¦¿Êø ÌÈ¢ ]
          5.    ÒûǢ측ø:- °, ¶, ¦¸ª, ¦ºª - Ç
                           [‘°-¶’¸¡Ã ¦¿Êø ÌÈ¢]
          6.    À̾¢ì¸¡üÀ¢¨È:-  â, ç, ä
                           [ ‘°’¸¡Ã ¦¿Êø ÌÈ¢ ]
          7.    ¦¸¡õÒ:-         ¦É¡, §É¡, ¦È¡, §½¡
                           [ ¦ - ´ü¨È즸¡õÒ,
                             § - þÃð¨¼ì ¦¸¡õÒ]
ÌÈ¢ôÒ :    À¨Æ ±ØòРӨȢø, ½¡, ¦½¡, §½¡, É¡, ¦É¡, §É¡, ¦È¡, §È¡, ... §À¡ýÈ ±ØòиǢý À¢¨È¿¢Ä× §À¡ýÈ ¸£úŨÇ×¼ý ÜÊ ÅÊ× ¦¸¡õÒôÀ¢¨È ±ÉôÀð¼Ð.
          8.    ¸£úÅ¢ÄíÌ:-      Ì, Ý, ã, Ù, é .........
                           [ ‘ ¯ - ° ’ ì¸Ç¢ý ÌÈ¢ ]
          9.    §ÁøÅ¢ÄíÌ:-     ¸¢ - ¸£, Á¢ - Á£, ¾¢ - ¾£, 
                           [ ‘ þ - ® ’ ì¸Ç¢ý ÌÈ¢ ]
          10. ÀÎ쨸î ÍÆ¢:-     ¨¸, ¨Á, ¨Å, ¨Â, ¨Ä
                           [ ‘ ³ ’¸¡Ãì ÌÈ¢ ]
எழுத்து வகை
          Ó¾¦ÄØòÐ           = 30
          º¡÷¦ÀØòÐ      = 12 x 18  = 216    
          ¦¿Îí¸½ìÌ     = 30 + 216 + 1
          ¬ö¾õ - ·       = 1

எழுத்துத் தொகை
±ØòÐ :–   1.    ÌÚí¸½ìÌ
           2.    ¦¿Îí¸½ìÌ
¯Â¢÷ - 12 ±ØòÐ :
          «   ®   ¯   ±   -    ´  -
           ¬  þ   °  ²  ³    µ 

¦Áö – 18 ±ØòÐ
     ì í î ï ð ñ ò ó ô      
     õ ö ÷ ø ù ú û ü ý
þÉõ 3  : ÅøÄ¢Éõ   - ¸º¼ ¾ÀÈ       6
           ¦ÁøÄ¢Éõ   - ¹»½ ¿ÁÉ         6
           þ¨¼Â¢Éõ -  ÂÃÄ ÅÆÇ      6

¦Á¡Æ¢Ó¾ø ±Øòиû
          12  ¯Â¢÷¸û ÓØÐõ ÅÕõ.
     ¸-º-¾-¿-À-Á ±ýÈ 6þø ±øÄ¡ ±ØòÐõ ÅÕõ. [ ¦ºª ¾Å¢Ã ].
          ‘Å’ Å⨺¢ø ×-ç-¦Å¡-§Å¡ 4¯õ šá.
          ‘Â’ Å⨺¢ø ‘¡’ ÁðÎõ.
          ‘»’ Å⨺¢ø »-»¡-»¢-¦»-§»-¦»¡-    §»¡ ÁðÎõ.
          ¼-½-Ã-Ä-Æ-Ç-È-É ±Ûõ 8    Å⨺Ôõ šá.

¦Á¡Æ¢Â¢Ú¾¢ ±Øòиû
          12 ¯Â¢÷¸û ÓØÐõ ÅÕõ.
          ï-ñ-ó-õ-ý-ö-÷-ø-ù-ú-û ¬¸¢Â 11 ¦Áö¸û ÅÕõ.
          ì-î-ð-ò-ô-ü ±ýÈ ÅøÄ¢É ¦Áö¸Ùõ ‘í’ ±Ûõ ¦ÁøÄ¢É ¦ÁöÔõ šá.

¦Á¡Æ¢Â¢¨¼ ±Øòиûì-î-ò-ô ±Ûõ 4¯õ  ¾õÓ¼ý ¾¡§Á ÅÕõ.
     ±-Î:  Àì¸õ, «îÍ, ¸ð¼¨Ç, அத்தி.
÷-ú ±ýÀ¨Å ¾õÓ¼ý ¾¡õ šá.   À¢ÈÅü§È¡Î ÅÕõ.
     ±-Î:  °÷¾¢, ¬úÅ¡÷, «¾¢÷, Á¸¢ú.

No comments: