Tuesday, May 31, 2011

¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     »¡Â¢Ú

´ýÀÐ §¸¡û¸û


¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     »¡Â¢Ú
ºí¸¾ô¦ÀÂ÷      :     Ý÷Â, ¬¾¢òÂ; ¬¾¢.

»¡Â¢üÚ츢ƨÁ
                 
     Íû > Í÷ ±ýÚ ¾¢Ã¢Ò¦ÀÚõ. Íû ±ýÀÐ ±Ã¢¾ø ¸ÕòÐûÇ ´Õ ÌÈ¢ôÒî ¦º¡ø. Íû > Í÷ ±ýÚ ¾¢Ã¢ó¾ ÅÊ× Ó¾ø¿£ñÎ Ý÷ ±ýÚ ¬Â¢üÚ. Ý÷ ±ýÈ §Å÷¡ø ÅÊ×¼ý ‘þÂý’ ±ýÛõ ¦ÀÂ÷¡øÄ£Ú §º÷óÐ ÝâÂý ±ýÛõ ÒÐ¡ø ¯ÕÅ¡ ¢üÚ. [ Ý÷ + þÂý > ÝâÂý].

      þ¡ø ż¦Á¡Æ¢Ôû ‘Ý÷Â’ ±ýÚ ¾¢Ã¢òÐ ²ü¸ô ¦ÀüÚûÇÐ. ÝâÂÛìÌò ¾Á¢Æ¢ø ÀüÀÄ º¢ÈôÒô¦ÀÂ÷¸û ¯Ç. «ÅüÚû ´ýÚ¾¡ý »¡Â¢Ú ±Û了¡øÖõ ±ý¸.

      þÐ ¾¨Ä¨Á «øÄÐ Ó¾ý¨Á¨Âì ÌÈ¢ìÌõ ‘¿¡Â¢Ú’ ±ýÈ ¾Á¢ú¡øÄ¢ý  ¾¢Ã¢ó¾ ÅÊÅÁ¡Ìõ. ¿¡ö + þÚ > ¿¡Â¢Ú ±ýÚ «¨Áó¾Ð. ¿¡ö + «¸ý > ¿¡Â¸ý; ¿¡ö + «¸¢ > ¿¡Â¸¢; ¿¡ö + «¸õ > ¿¡Â¸õ; ¿¡ö + º¢ > ¿¡ö > ¿¡îº¢; ¿¡ö + «ì¸ý > ¿¡Âì¸ý; ¿¡ö + «ý + ¬÷ > ¿¡ÂÉ¡÷ ±ýÚ ÀÄÅ¡¸ «¾ý ¬ðº¢¸û ¯Ç.

      ¿¡ý > »¡ý ±ýÚ ¾¢Ã¢ó¾ À¡í¸¢ø ¿¡Â¢Ú > »¡Â¢Ú ±ýÚ ¾¢Ã¢óÐÅ¢ð¼Ð. §¸¡û¸ÙìÌû ¾¨Ä¨Á¡ÉÐ; Ó¾ý¨Á¡ÉÐ ±ýÈ ¦À¡ÕÇ¢ø þô¦ÀÂ÷ «¨Áó¾¢Õ츢ÈÐ. »¡Â¢Ú + ¸¢Æ¨Á > »¡Â¢üÚ츢ƨÁ ±ýÚ ¦ÀÂáÉÐ. ²Ø ¸¢Æ¨ÁÅð¼ò¾¢ø Ó¾ø¸¢Æ¨Á »¡Â¢Ú ±ýÀ¨¾Ôõ ´ôÒ§¿¡ì¸¢ ¯½÷óЦ¸¡û¸. ¯Â¢÷째¡û «øÄÐ ¯Â¢÷¸¡Ã¸ý þ¾ý º¢ÈôÒô¦ÀÂ÷. ¯Â¢Ã¢Âø þÂ츦ÁøÄ¡õ »¡Â¢ü¨Èî º¡÷ó¾Ð.

      §Á¨Ä¿¡ðÎ þÉí¸Ùû ´ýÈ¡¸¢Â ¬í¸¢Ä þÉò¾¢ý ÅÆ츢Öõ Sun + Day > Sunday ±ýÀо¡ý ÅÆ측¸ ¯ûÇÐ. þó¾ ¯Ä¸ÅÆìÌìÌ ãÄõ ¾Á¢Æ÷ ÅÆ째. »¡Â¢üÚìÌò §¾§Ã¡ý, ²úÀâ§Â¡ý ±ýÀÉ ²ú¿¢Èò ¦¾¡¼÷À¡ø Åó¾ Ò¨ÉóШÃÅÆ¢ º¡÷ó¾ ¦ÀÂ÷¸û.  [ ÌÈ¢ôÒ:  Á¨Ä¡Çò¾¢ø »¡Â¢Ú ±ýÈ ¦º¡ø »¡Â÷ ±ýÚ ¾¢Ã¢ó ÐûÇÐ. º¢í¸Çò¾¢ø ¿¡Âì¸ý ±ýÛõ ¦º¡ø ¿¡ö째 «øÄÐ ¿¡öì¸ ±É×õ żÒÄò¾¢ø ¿¡Âì ±É×õ ¾¢Ã¢óÐ ÅÆí̸¢ýÈÉ.]


¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     ¾¢í¸û
ºí¸¾ô¦ÀÂ÷      :     §º¡Á.

¾¢í¸ð¸¢Æ¨Á

            À¡ø§À¡Ä ÀÇ¢î¦ºÉ ´Ç¢Å¢Îõ ¾ý¨ÁÀüÈ¢ ¿¢Ä×ìÌô ÀÄ ¦ÀÂ÷¸û ÅÆí̸¢ýÉ. «ÅüÚû ´ýÚ¾¡ý ¾¢í¸û ±ýÀÐõ ±ý¸. ¾¢¸ú ±ýÀÐ ´Ç¢Å¢Î, ´Ç¢÷ ±ýÚ ¦À¡ÕûÀÎõ ´Õ Å¢¨É¡ø.

     ¾¢¸ú ±ýÀÐ ¾¢¸ú > ¾¢í¸ú > ¾¢í¸û ±ýÚ Å¢Ã¢ò¾ø ¾¢Ã¢Ò¦ÀüÚ ¿¢Ä¨Åì ÌÈ¢ì ¸¢ýÈÐ. ¾£õ + ¸û > ¾£í¸û > ¾¢í¸û ±ýÚ ´ÕŨ¸Â¡É þɢ ÁÂ츿¢¨Ä¨Âò ¾Õõ ¾ý¨ÁÀüÈ¢ô ¦ÀÂ÷ Åó¾Ð ±ýÀÐ þÄ츢¿Âõ ÌÈ¢ò¾ ´ýÚ.

      ¾¢Ì + «ú > ¾¢¸ú
     ¾¢¸ú > ¾¢í¸û ±ýÀ§¾ þÂøÒ ÅÃÄ¡Ú. ¬í¸¢ÄÕõ Moon + Day > Monday ±ýÀ¨¾ì ¸¡Ïí¸û. [ ME > OE monandaeg, moon’s day > monan, gen. of mona, moon, MOON + daeg, DAY: transl. of LL Lunae dies]

      Month ±ýÀ¾üÌ ¿¢ÄÅ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø «¨Áó¾ Å¢Çì¸ò¨¾Ôõ ¯¼ý¸¡ñ¸. month [ ME > OE monath, akin to Ger monat, ON monuthr > Gmc *menoth- > IE * menot, month, moon, var. of men L see MOON ]

      Saturn + day > Saturday ±ýÀÐõ, Wednes + day  wednesday ±ýÀ¾¢ø ÅÕõ wednes ±ýÀÐ Ò¾¨Éì ÌÈ¢ìÌõ ¦º¡ø. «¾¡ÅÐ, Mecuries day ±ýÀÐ ¦À¡Õû. þÉ¢, ±ïº¢ÔûÇ Fri + day > friday ±ýÀÐõ venus day ±ýÚ ¦À¡Õû ¾Õ¸¢ÈÐ. [ ME firdai > OE figedaeg, lot., day of the goddess FRIGG, akin to Ger Freitag, Du Vrijdag, Swe Fredag: transl. of LL Veneriis dies (Fr vendredi), venus” day]. Ref: Webster”s Nwe World Dict. pg. 540 [Third College Edition 1993.]

      Tues + day > Tuesday ±ýÀ¾üÌ [ ME Twisdai > OE Tiwes daeg, Tiu’s day, rendering L Martis dies: see TIU & Day ] Mars ±ýÀÐ ¦ºùÅ¡ö «øÄÅ¡? ‘Mars’ the god of war - ¾Á¢Æ¢Öõ §À¡÷츼×û ÓÕ¸§É¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼ÂÐ ¦ºùÅ¡ö ±ýÛõ ¦¾¡ýÁÓõ ´òÐ측ñ¸¢ÈÐ.
     
     þÉ¢, Thursday ±ýÀÐ ÁðΧÁ §¿÷Å¢Çì¸Á¡¸ Ţ¡ƧɡΠ¦À¡Õó¾ì ÜÈôÀ¼Å¢ø¨Ä. ¬Â¢Ûõ, «Ð×õ §¸¡û «¨ÁôÒìÌ ¯ðÀ𼾡¸§Å þÕì¸ §ÅñÎõ ±ýÀÐ ¦º¡øÄ¡Á§Ä §¾üÈÁ¡Ìõ. ‘Å¢Âø’ ±ýÛõ ÀÕ¨Áì ¸ÕòÐûÇ ¾Á¢ú¡øÄ¢ý ¦À¡Õû§À¡ì¸¢ø, ¾Õ > ¾¡÷ ±ýÛõ ¾Á¢ú §Å÷¡ü¸Ùõ ¯Ç. ¾¡ÃÇõ ±ýÀÐ «¾ýÅÆ¢ º¡÷óÐûÇ ¦º¡ø§Ä.

      «ùŨ¸Â¢ø, ¾Õ > ¾¡÷ > Thur ±ýÚ §Á¨Ä ÅÆ츢ø «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ‘Thorough’ ±ýÀÐõ «¾ý ¯È×î ¦º¡ø§Ä. ¾Á¢Æ¢ø, ¾¡÷ > ¾¡(Ţ¡Æý) ±Éì ¸¨¼į̀ÈóÐ ÅÆí̸¢ÈÐ.

      þÉ¢, ż¦Á¡Æ¢Â¡Ç÷, ‘¦º¡õ’ ±Ûõ ´Ç¢¾Õõ ¦À¡ý¨Éì ÌÈ¢ìÌõ ¾Á¢úî ¦º¡øÄ¢ý Ó¾ø¿£ð¼Á¡¸¢Â ‘§º¡õ’ ±ýÀ¾¢Ä¢ÕóÐ ‘§º¡Á’ ±ýÈ ÅÊÅò¨¾ò ¾¢í¸¨Çì ÌÈ¢ì¸ ¯ÕÅ¡ì¸¢ì ¦¸¡ñ¼É÷.

      ¿¡õ ¾¢í¸ð¸¢Æ¨Á ±ýÀ¨¾§Â «Å÷¸û ‘§º¡ÁÅ¡Ãõ’ ±ý¸¢È¡÷¸û.  ¦¾ÖíÌ, ¸ýɼõ Ó¾Ä¡É ¾¢ÃÅ¢¼ «øÄÐ ¾Á¢Æ¢Â ¦Á¡Æ¢¸Ùõ «¾¨É§Â À¢ýÀüÈ¢ì ¦¸¡ñÎûÇÉ. «¾¨É þó¾¢ì¸¡Ã÷¸û ‘§º¡ÁÅ¡÷’ ±ýÚ þýÛõ º¢¨¾òÐ ÅÆí̸¢ý ÈÉ÷.

      ¯¼ü§¸¡û ±ýÀÐ ¿¢Ä§Å¡É¢ý º¢ÈôÒô¦ÀÂ÷. ¯¼Ä¢Âì¸õ(¿£÷Á¿¢¨Ä¸û) Á¾¢Â¢ý þÂì¸ò¨¾î º¡÷ó¾¢Õ츢ÈÐ ±ýÛõ ¯ñ¨Á¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø þô¦ÀÂ÷ ¾Ãô¦ÀüÚûÇÐ.

      ÀÊôÀÊ¡¸ò ¾¨ÄӨȧ¾¡Úõ Àĸ¡Öõ ÀøÄ¡üÈ¡Ûõ §¾È¢ò§¾È¢ô ¦ÀÈôÀð¼ - ¸ñ¼È¢ÂôÀð¼ ¦ºö¾¢¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø, Ò¾¢Â ¦ÀÂãθû ¦¾¡¼÷óÐ ¦ÀÕ¸¢Â Åñ±½Á¡¸ þÕóÐ ÅóÐûÇÉ ±ýÀÐ ÅÃÄ¡üÚò ¾¼Âí¸Ç¢ü À¾¢Å¡¸¢ÔûÇ ¯ñ¨Á¡Ìõ. ´Õ ¸¡Äì¸ð¼ò¾¢ø þøÄ¡¾ ¦ÀÂ÷ Ò¾¢¾¡¸ô À¢றி¦¾¡Õ ¸¡Äì¸ð¼ò ¾¢ø ¸¡½ôÀΞüÌ þЧŠ¸¡Ã½õ.

      ºÁü¸¢Õ¾ÁÂÁ¡ì¸õ ±ýÈ ´ýÚ ¦ÅüÈ¢¸ÃÁ¡¸ þó¾¢Â¡ ÓØÅÐõ ¿¨¼¦ÀüÚ ÅóÐ; «¨ÃÌ¨È ¦ÅüÈ¢¨Âì ¸ñ¼ þ¼õ ¾Á¢Æ¸§Á¡Ìõ. þò¾¨É ¸¡Ä了ýÈ À¢ý Ûõ ¾Á¢Æ¢ý ãÄò§¾¡üÈ ¿¢¨Ä¢ø Á¡üÈÁ¢øÄ¡Áø ¦¾Ç¢Å¡¸ò ¦¾Ã¢¸¢ýÈÐ.

      ±ò¾¨É ±ò¾¨É ¦º¡ü¸¨Ç «¾É¢¼Á¢ÕóÐ ºÁü¸¢Õ¾õ ÀÈ¢òÐ ¯Ã¢¨Á ¦¸¡ñ¼¡Ê §À¡¾¢Öíܼ, þ§¾¡ À¡÷ - þýÛõ À¡÷ ±ýÛõ À¡í¸¢ø ¿¢¨È à ¾Á¢ú¡ü¸û ţȢ ¿¢ü¸¢ýÈÉ; ¸¡Äò¨¾ Á£È¢ ¿¢ü¸¢ýÈÉ.


¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     ¦ºùÅ¡ö
ºí¸¾ô¦ÀÂ÷      :     «í¸¡Ã, Áí¸Ä

¦ºùÅ¡ö츢ƨÁ


            ¦ÀÂâ§Ä§Â ¾ÉìÌûÇ Å¢Çì¸ò¨¾ò ¦¾Ç¢Å¡¸ì ¸¢ðÊ¿¢üÀÐ ¦ºùÅ¡ö. º¢Åó¾ ¿¢Èò¾¢ø Å¢ÇíÌž¡ø þ¾üÌî ¦ºùÅ¡ö ±ýÚ ¾Á¢ú Å¡É¢ÂÄ¡Ç÷ ¦ÀÂ÷¦¸¡Îò¾É÷. þ¾¨É ÁüÈ §¸¡û¸¨ÇÅ¢¼×õ Á¢¸ ±Ç¢¾¡¸ ¦ÅÚí¸ñ½¡ø À¡÷ì¸Ä¡õ. ¦ºùÅ¡öìÌ Á¢¸ôÀÄ ¦ÀÂ÷¸û º¢ÅôÒ¿¢Èõ ÀüÈ¢§Â «¨ÁóÐûÇÉ. «Åü¨È þÉ¢ì ¸¡ñ§À¡õ.

      ÁÌÃõ ±ýÀÐ Áí¸¢Â º¢ÅôÒ ¿¢Èõ. ÁÌÇ¢ ±ýÀÐ ¦ºÊ¸û ¿£Ã¢øÄ¡Áø Å¡ÊÔÚõ ¦ºó¿¢Èõ. þ¡ü¸Ç¢ý «Ê¡ø ÁÌ ±ýÀ¾¡Ìõ. «¾§É¡Î ¯Ãõ ÁüÚõ ¯Ç¢ ±ýÛõ ¦º¡øÄ¢Ú¸û §º÷óÐ ÁÌÃõ ÁüÚõ ÁÌÇ¢ ±Ûï ¦º¡ü¸û À¢ÈóÐûÇÉ.

      ±É§Å ¦ºó¿¢Èì ¸ÕòÐò ¦¾¡¼÷À¡É ÁÌ ±ýÛõ «Ê¡øÄ¡ÉÐ; ÁÌ > ÁíÌ ±ýÚ Å¢Ã¢ò¾ø¾¢Ã¢Ò ¦ÀüÈ ¿¢¨Ä¢ø,  ÁíÌ + «Äý > Áí¸Äý ±ýÚ Áü¦È¡Õ ¦À¨ÃÔõ ¦ÀüÚûÇÐ.

      ¦ºö§Â¡ý «øÄÐ ¦ºöÂÅý ±ýÛõ ¦ÀÂ÷¸Ùõ º¢ÅôÒ¿¢Èõ ÀüȢ¨ŧÂ. ¦ºö ±ýÀ§¾ Ó¾ø¿£ñÎ §ºö ±ýÈ ÅÊÅ¢Öõ ¦ºùÅ¡öì §¸¡¨Ç§Â ÌÈ¢òп¢ü¸¢ÈÐ. þó¾ì §¸¡ÙìÌâ «¾¢¦¾öÅÁ¡¸î ¦ºó¿¢È§ÁÉ¢ÂÉ¡¸¢Â ¦ºù§Åû ±ýÛõ ÓÕ¸§É «¨ÁÂô¦ÀüÚûǨ¾Ôõ þùÅ¢¼òÐ ¿¢¨É¸.

      «ÎòÐ, «í¸¡Ãý ±ýÛõ ¦ÀÂÕõ ¯ûÇÐ. «Ð×õ º¢ÅôÒ¿¢Èõ ¦¾¡¼÷À¡É§¾. «í¸¢ ±ýÀÐ ¦¿ÕôÒ. «ì¸¢ ±ýÀ¾ý ¦ÁÄ¢ò¾ø¾¢Ã¢Ò «í¸¢ ±ýÚ ¬Â¢üÚ.

     «Ì «¨¸ ±ýÀÐ ±Ã¢¾ø-±Ã¢ò¾ø ¸Õò¨¾ ¯½÷òÐõ «Ê¡ü¸û. «Ì > «ìÌ ±É Ţâò¾ø¾¢Ã¢Ò ¦ÀüȾýÅÆ¢ «ìÌ + þ > «ì¸¢ ±ýÈ ¦º¡ø ÅóÐûÇÐ. ¿¡Å¢ø ÝðÎ Á¢Ì¾¢Â¡ø ÅÕõ ¦À¡Ã¢× «øÄÐ º¢Ú¦¸¡ôÒÇõ ±ýÀÐõ «¾ý ¸¢¨Çô ¦À¡Õ§Ç.
      «ó¾ «ìÌ > «íÌ ±É ¦ÁÄ¢ò¾ø¾¢Ã¢Ò ¦ÀüÈ ÅÊÅò¾¢Ä¢ÕóÐ, «íÌ + ¬Ãý > «í¸¡Ãý ±ýÛõ ±Ã¢¿¢ÈÁ¡¸¢Â º¢ÅôÒ¿¢Èõ ¯ûÇ ¦ºùÅ¡öìÌô ¦ÀÂá¢üÚ.

          «í¸¡Ãõ ±ýÀÐ ¦¿ÕôÒ. ¦¿ÕôÒ ¿¢ÈÁ¡¸¢Â º¢ÅôÒ ¿¢Èõ ±Ã¢¿¢Èõ ±ÉôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸. «í¸¡Ãý ±ýÀÐ «í¸¡Ã¸ý ±ýÈ ÅÊÅ¢Öõ ÅÆí̸¢ýÈÐ.

      ¬÷ ±ýÀÐõ ¦ºùÅ¡öìÌ ´Õ ¦ÀÂáö ¯ûÇÐ. ¬÷ + «ø > ¬Ãø ±ýÀÐ ¦¿ÕôÒ. «¾ýÅÆ¢ ¬Ãø ±Éù×õ «Æø ±É×õ «ÆÄÅý ±É×õ ¦ºùÅ¡ö ÌÈ¢ì¸ôÀÎÅÐ ¾Á¢ú ÁÃÒ.

      ¦ºùÅ¡ö츢ƨÁ ±ýÀ¨¾ żÅ÷ ²¨É ¾Á¢ú¡ü¸¨Çì ¦¸¡ñÎ «í¸¡ÃÅ¡Ãõ, Áí¸ÄÅ¡Ãõ ±ýÀ÷. þ¾¨É§Â ¦¾ÖíÌ ÁüÚõ ¸ýɼ ¦Á¡Æ¢ÂÕõ ¬ûÅ÷.


¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     «È¢Åý
ºí¸¾ô¦ÀÂ÷      :     Ò¾

«È¢Åý¸¢Æ¨Á
     §¸¡û¸û ÀÄ ¸¡Ã½í¸Ç¡ø ¦ÀÂ÷ ¦ÀüÚûÇÉ. ¿¢Èõ, ÅÊÅõ, þÂì¸õ, ̽õ, þÕìÌõ ¾¢¨º ±Éô ÀÄ ¸¡Ã½í¸û ¯Ç. «ÅüÚû Ò¾ý ±ýÚ ÅÆì¸ò¾¢ø ÀÃÅÄ¡¸ «È¢ÂôÀθ¢ýÈ §¸¡û »¡Â¢Ú, ¾¢í¸û, ¦ºùÅ¡ö ±ýÛõ ãýÚìÌõ «Îò¾ ¿¢¨Ä¢ø þ¼õ¦ÀüÚûÇ ´ýÈ¡Ìõ.

      þ¾ý ¿¢Èõ À. ±É§Å¾¡ý, þ¾ü¸¡É ÜÄÁ¡¸ô Àº¢Â ¿¢ÈÓûÇ À¡º¢ôÀÂÚ «øÄÐ ÀôÀÂÚ ÅÌì¸ôÀðÎûÇÐ. þ¾ü¸¡É ´Ç¢ì¸ø À(ż. Áø¾õ) ±ýÛõ ¨Àﺢ¨Ä, À¡¦º¡Ç¢ «¨ÁÂô¦ÀüÚûÇÐ. À, À¿¢È째¡û ±ýÀÉ «È¢ÅÛìÌ ¯ûÇ §ÅÚ ¦ÀÂ÷¸û.
      À¿¢Èõ ±ýÀÐ ÌÈ¢ôÀ¡¸ ¿£Äõ, ¸Õ¨Á ¬¸¢Â þÃñ§¼¡Îõ ¯ÈúóÐ ¿¢üÀ ¾¡Ìõ. ¾¢ÕÁ¡ø ¬¸¢Â ¾¢¨½ì¸¼×Ç¢ý ¿¢Èõ ¸Õ¿£ÄÁ¡¸ ¯ûÇ ¸¡Â¡õâ Åñ½ò§¾¡Î º¡÷ò¾¢ì ¸¡Â¡õ âÅñ½ý ±É×õ, ¿£ÄÅñ½ý ±É×õ, ¸¡÷Åñ½ý ±É×õ, ¸¼øÅñ½ý ±É×õ, ÀôÀÍí¦¸¡ñ¼ø ±É×õ, ÀÁ¡Á¨Ä §ÁÉ¢Âý ±É×õ Өȧ ¿£Äõ-¸Õ¨Á-À ±ýÛõ ãýÚ Åñ½í¸§Ç¡Îõ ¯ÈÆóÐ ÜÈôÀÎÅÐ ÀÆó¾Á¢Æ ÁÃÒ. Á¢Öõ ÀÁ¢ø, ¿£ÄÁ¢ø ±ýÚ ÜÈôÀÎŨ¾ì ¸¡ñ¸.
        
      «ùŨ¸Â¢ø, Á¡ø ±ýÀÐõ ¾¢ÕÁ¡ÖìÌ ´Õ ¦ÀÂḠ¯ûÇÐ. ÀÅñ½ý ±ýÈÐ §À¡Ä Ò¾ý ±ýÈ «È¢Åý §¸¡ÙìÌ Åñ½ïº¡÷ó¾ ¿¢¨Ä¢ø Á¡ø ±ýÛõ ¦ÀÂÕõ ÅÆí¸Ä¡Â¢üÚ.

      þÉ¢, «¾ý ´Ç¢Å£îÍ «È¢Å¢Âì¸ò¾¢üÌ ¬ì¸Á¡ÉÐ ±ýÛõ ¸ÕòÐÅÆ¢¾¡ý; «È¢Åý ÁüÚõ Ò¾ý ±ýÛõ ¦ÀÂ÷¸Ùõ ¯ñ¼¡Â¢É. Ò¾ý ±ýÀ¨¾ ż¦º¡ø ±ýÀ¡Õõ ¯Ç÷.

      ¬Â¢ý, «·Ð «ôÀÊÂýÚ. «¾ý ¾Á¢ú¨Á ÌÈ¢òÐ ±ý ‘¦º¡ø «È¢Å¢Âø 1’ ±Ûõ áÄ¢Ûû ¸ñΦ¸¡û¸. Àñʾý, ÒÄÅý, «È¢»ý, §Á¨¾, º¢ó¨¾,  º¢ó¨¾ÜâÂý, ÀÉ¢Á¸ý, .... ±ýÚ ÀÄ×õ «È¢Å¢Âì¸õ ÀüÈ¢ÂÉÅ¡¸§Å «È¢Åý ±ýÛõ Àî¨ºì §¸¡¨Çì ÌÈ¢ôÀ¨¾ì Ü÷óÐ ¸ÅÉ¢ì¸.


¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     Ţ¡Æõ/Ţ¡Æý
ºí¸¾ô¦ÀÂ÷      :     ÌÕ

Ţ¡Æ츢ƨÁ
      ÌÕ ±ýÀÐ ÀÕ¨Á, ¦ÀÕ¨Á. »¡Â¢üÚì ÌÎõÀòÐì §¸¡û¸Ç¢ü ¦ÀâÂÐ ±ýÀ¾¡ø ÌÕ ±É×õ Ţ¡Æý «øÄРŢ¡Æõ ±É×õ ÜÈôÀÎõ. Å¢Âø ±ýÀÐ ÀÕ¨Á, ¦ÀÕ¨Á, «¸Äõ ±ýÚ ¦À¡ÕûÀÎõ. ¾¡ ±Ûõ µ¦ÃØòÐ ´Õ¦º¡øÖõ Ţ¡ƨɧ ÌÈ¢ìÌõ.

      Å¢Âø > Å¢Âú > Ţ¡ú + «ý > Ţ¡Æý ±Éô ¦ÀÂ÷¦ÀüÚûÇÐ. Ţ¡Æõ +    ¸¢Æ¨Á ±ýÀ§¾ Ţ¡Æ츢ƨÁ ±ýÚ «¨ÁÂÓÊÔõ. Ò¾ý + ¸¢Æ¨Á ±ýÀÐ ±ó¾ Á¡üÈÓõ þýÈ¢ Ò¾ý¸¢Æ¨Á ±ýÚ þÂøÀ¡¸ «¨ÁÅЧÀ¡Äò¾¡ý, Ţ¡Æý + ¸¢Æ¨Á ±ýÛõ ¦º¡üÒ½÷ôÒõ «¨Áó¾¢¼ ÓÊÔõ ±ýÈÈ¢¸.

      þ§¾ ¸ÕòÐӨȢø «¨Áó¾ Áü¦È¡Õ ¦ÀÂ÷ ¬º¡ý ±ýÀ¾¡Ìõ. ¬Í = ÀÕ¨Á. ¬Í + ¬ý > ¬º¡ý ±ýÚ «¨ÁÔõ. þÐŨà ¸ñ¼ÅüÚû ÌÕ ±ýÛõ ¦ÀÂ÷ ż¦Á¡Æ¢Ôû ²ü¸ô ¦ÀüÚûÇÐ.

      ÀÕ¨Áô¦À¡Õû ÌÈ¢ìÌõ ‘ÀÕ’ ±ýÛõ «Ê¡øÄ¢ýÉ¢Ú ¾¢Ã¢ó¾ ÀÕ× > ÀÕÌ > ¦ÀÕÌ > À¢ÕÌ ±ýÛõ ¦º¡ø¨Äô ôÕÌ ±ýÚ Å¼¦Á¡Æ¢Ôû ¦¸¡ûÇô¦ÀüÈÐ.

     «ó¾ ‘ôÕÌ > ôÕ†¤’ ±Éò ¾¢Ã¢Ò¦ÀüÈÐ. ¦ÀâÂÐ, ¦ÀÕ¨ÁÔ¨¼ÂÐ, À¡Ã¢ÂÐ ±Ûõ ¦À¡Õû¦¸¡ñ¼ ‘Á†ò’ ±ýÀ¾ý º¡ÂÄ¢ø ‘ôÕ†ò’ ±ýÈ ¦º¡øÖõ ¯Õô¦ÀüÚûÇÐ.

      «¾ýÅƢ¢üÈ¡ý, ¾ï¨º ¦Àâ §¸¡Â¢Ä¢ý¸ñ ¯ûÇ þ¨ÈÅüÌ, ¦ÀÕר¼Â¡÷ ±ýÚûÇ ¾Á¢úô¦À¨à ż¦Á¡Æ¢ìÌ Á¡üÚõ§À¡Ð ‘ôÕ¸¾£ŠÅÃ÷’ ±ýÚ Á¡üÈ¢É÷.

      ¦ÀÕר¼Â¡÷ ±ýÚ ´Õ à¾Á¢úî ¦º¡øÅÊ× þÕ쨸¢ø, §¾¨Å¢øÄ¡Áø ´Õ ż ¦º¡ø ÁÚѨÆÅ¡¸ò ¾Á¢Æ¢ø À¢Õ¸¾£º÷ ±ýÚ ¾¢½¢òÐ즸¡ûÇô ÀðÎûÇÐ.
     
     «§¾ Å⨺¢üÈ¡ý, ‘ôÕ¸ŠÀ¾¢’ «øÄÐ ‘ôÕ†ŠÀ¾¢’ ±ýÈ ¦À¨ÃÔõ «¨ÁòÐûÇÉ÷. ‘ôÕ¸ò¸¾¡’ ±ýÀÐ ¦ÀÕí¸¨¾. ‘ôÕ†ŠÀ¾¢’ ±ýÀ¨¾§Â ¾Á¢Æ¢ø    À¢Õ¸ŠÀ¾¢ ±ýÚõ À¢Õ¸üÀ¾¢ ±ýÚõ ´Ä¢ò¾¢Ã¢òÐûÇÉ÷.

      «ÎòÐ, ¦À¡ýÉ¢ÈÁ¡É ´Ç¢ÔûÇÐ ÀüÈ¢ Ţ¡ÆÛìÌô ¦À¡ý ÁüÚõ ¦À¡ýÉý - ¦À¡ýÉÅý ±ýÛõ ¦ÀÂ÷¸Ùõ ¯ûÇÉ.

     ÌÕ, ¬º¡ý ±ýÀÅüÚìÌ ¯ûÇ ¬º¢Ã¢Âý ±ýÛõ ¦À¡Õ¨ÇÔõ ¯¼É¢¨½ò¾Å¡Ú §¾ÅÌÕ (§¾Å÷¸ÙìÌ ÌÕ) ±ý¦È¡Õ º¢ÈôÒô ¦ÀÂÕõ ¦¾¡ýÁÅÆ츢ø ¾Ãô¦ÀüÚûÇÐ.

      ¬º¢Ã¢Â¨ÃÂýÈ¢ì ¸øÅ¢ìÌ ¬¾¡ÃÁ¢ý¨ÁÀüÈ¢, ÌÕ ±ýÛõ §¸¡Ç¢ý ¬ðº¢ÅÆ¢ ´ÕÅ÷ìÌ ¯ñ¼¡¸ìÜÊ ¸øÅ¢ÂȢŢý ¾ý¨ÁìÌõ ¾Ì¾¢ìÌõ ¦¾¡¼÷ÒÚò¾ôÀðÎûÇÐ ¸½¢Âáø ÅÆ측Ìõ.


¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     ¦ÅûÇ¢
ºí¸¾ô¦ÀÂ÷      :     Í츢Ãý

¦ÅûǢ츢ƨÁ


      Å¢ÊÂü¸¡Äò¾¢ø ¦Åû¨Ç¦Å§Ç÷ ±ýÚ ÀǢðÎò §¾¡ýÚõ §¸¡ÙìÌ ¦ÅûÇ¢ ±ýÚ «¾ý ¦Åñ¨Á¦À¡Ä¢ó¾ ¿¢ÈõÀüÈ¢ô ¦ÀÂ÷¦ÀüÈÐ ¦ÅûǢ째¡û.

      ºí¸¾õ ±ÉôÀÎõ ż¦Á¡Æ¢Â¢ø ÅÆíÌõ ‘ÍìÃ’ ±ýÛõ ¦º¡øÖìÌõ ¾Á¢ú¡øÄ¡É ÍìÌ ±ýÛõ «Ê¡ø§Ä ãÄõ. ÍìÌ ±ýÀÐ ¦Åñ¨Á. Íû > Ì > ÍðÌ > ÍìÌ ±ýÀÐ þ¾ý ÅÃÄ¡Ú.

     Íø ±ýÀ§¾ Íû ±ýÀ¾üÌ ÓóÐ¾Ä¡É §Å÷¡ø. Íû  + þ > ÍûÇ¢ ±ýÀÐ ¦Åñ½¢ÈÁ¡öô ¦À¡Ä¢¸¢ýÈ ±ÖõÒ. ±ø = ¦Åñ¨Á, ¦Åû¦Ç¡Ç¢. ±ø = ±ø§Ä¡ý, ±øÄ¢.

      Íû > Ýû ±ýÚ Ó¾ø¿£ñ¼ ÅÊŢĢÕóÐ ¯Õô¦ÀüÚûÇ ÝÇõ ±ýÀÐ ¦Åñ½¢ÈÁ¡É ݼò¨¾ì ÌÈ¢ìÌõ. ÝÇõ ±ýÀ§¾ ݼõ ¬Â¢üÚ.

      ±É§Å ¦Åñ¨Áì¸ÕòÐûÇ Íû ±ýÈ ÅÊŢĢÕóÐ ¯Õô¦ÀüÚûÇ ÍìÌ ±ýÛõ ¦º¡øÖ¼ý þÃý ±ýÛõ ¦ÀÂ÷¡øÄ£Ú §º÷óÐ Í츢Ãý ±ýÈ ¦ÀÂÕõ ¯ñ¼¡ÉÐ.

      «Ð§Å ż¦Á¡Æ¢ì¸ñ ‘ÍìÃ’ ±ýÚ ¾¢Ã¢óÐ ÒÌóÐûÇÐ. þó¾ ÅʧŠż¦Á¡Æ¢ÁÂÁ¡¸¢Å¢ð¼ ¸ýɼõ, ¦¾ÖíÌ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢Öõ ¯ûÇÐ.

      ÍìÌ + þÄõ > Í츢Äõ ±ýÀÐ ¦Åñ½¢ÈÁ¡¸ ¯ûÇ ¬ñ¨Áì ¸Õ¿£Ã¡É     Å¢óШÅì ÌÈ¢ìÌõ. «¾üÌò ¾Á¢Æ¢ø ´Ç¢¿£÷ ±ýÚ Áü¦È¡Õ ¦ÀÂÕõ ¯ûǨ¾ì ¸ñΦ¸¡û¸.

      §ÁÖõ Å£Ú ±ýÚûÇ ¦º¡øÖìÌõ ´Ç¢ ±ýÀÐ ´Õ ¦À¡Õû. «¾ýÅƢ¢ø, Å£Ú + þÂõ > ţȢÂõ ±ýÈ ¦º¡ø Å¢óШÅì ÌÈ¢ôÀ¨¾Ôõ ´òЧ¿¡ì̸. ţȢÂõ > ţâÂõ ±ýÚ ¾¢Ã¢óÐõ ÅÆí¸ôÀðÎûÇÐ. ¦ÅûÇ¢Ôõ Í츢ÃÛõ ¾Á¢ØìÌô À¢Èó¾¨Å. «¨Å ºÁü¸¢Õ¾õ ¾Á¢Æ¢¼ò¾¢ø þÃó¾¨Å.

      ¦ÅûÇ¢ìÌô ÀÇ¢íÌ, ´ûÇ¢§Â¡ý þùÅÇ×õ ¦ÅûǢ¢ý ´Ç¢ì¸ÕòÐ ¯È¨Åì ¸¡ðξü¸¡¸ ¯¨Ãì¸ô¦ÀüÈÉ.


¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     ¸¡Ã¢/¸Ä¢
ºí¸¾ô¦ÀÂ÷      :     º¿¢

¸¡Ã¢ì¸¢Æ¨Á

      ¸Õ¨Á¿¢Èõ ¦ÀüÚûǾ¡ø þ째¡û ¸¡Ã¢ ±Éô ¦ÀüÈÐ. ¸¡÷ + þ > ¸¡Ã¢ ±ýÚ þ¡ø ¯ÕÅ¡ì¸õ ¦ÀüÚûÇÐ. ¸ø ±ýÀÐ ¸Õ¨Á¨Âì ÌÈ¢ìÌõ ´Õ ¸¢¨Ç §Å÷¡ø.

     ¸ø + þ > ¸Ä¢ ±ýÚ Áü¦È¡Õ ¦º¡øÖõ ¸¡Ã¢¨Âì ÌÈ¢ì¸ ÅÆí̸¢ýÈÐ. ¸Ä¢ + «ý > ¸Ä¢Âý ±ýÀ¨¾ ¸Õ¿¢ÈòÐì ¸¡Ã¢§Â. ¸¡÷§¸¡û ±ýÀÐõ ¸¡Ã¢¾¡ý. ¸¡÷ò¾ø = ¸È¢ò¾ø, þÕÙ¾ø.

      ¸ø > ¸ý ±ýÚ ¾¢Ã¢¦ÀüÈÅÊŢĢÕóÐ ¸É¢ ±ý¦È¡Õ ¦º¡ø À¢ÈóÐ ¸¡Ã¢¨Âì ÌÈ¢òÐûÇÐ. ¸É¢ > ºÉ¢ ±ýÚ ¾¢Ã¢óЧÀ¡ÉÐ.

      «ó¾î ºÉ¢ ±ýÀ¨¾§Â ż¦Á¡Æ¢Â¡Ç÷ «Å÷¸Ç¢ý ¦Á¡Æ¢Â¢ø ɸÃõ þý¨Á¡ø ¿¸Ã ´Ä¢ÅÆ¢§Â ºÉ¢ ±ýÀ¨¾î º¿¢ ±ýÚ ¯ûÅ¡í¸¢ì ¦¸¡ñÎûÇÉ÷.

      ¸¸Ãõ º¸ÃÁ¡¸¢ò ¾¢ÃÅÐ ¾Á¢Æ¢øÒ¸Ùû ´ýÚ. ¸¡ñ¸:- ¦ºÅ¢ > ¦¸Å¢; ¦ºõÒ > ¦¸õÒ; ¦ºö > ¨¸. ¸¡Ã¢ìÌ ÓýÉ÷ ÜÈ¢ÂÐ §À¡ø, «¾ý þÂì¸õÀüÈ¢ Áó¾ý Ó¾Ä¡É ¦ÀÂ÷¸Ùõ ¯ûÇÉ.

      ¡ ±ýÀ§¾ ¸Õ¨Á ±ýÚ ¦À¡ÕûÀÎõ ´Õ ¾Á¢ú §Å÷¡ø. þÐÀüÈ¢, ¦º¡øÄ¡öÅÈ¢»÷ À. «ÕÇ¢ «Å÷¸û Á¢¸ Å¢Ã¢Å¡É Å¢Çì¸ò¨¾ ´Õ ¾É¢áÄ¡¸§Å À¨¼ó¿Ç¢ò¾¢Õ츢ýÈ¡÷.

      ¡õ > ¡Áõ ±Ûõ ±ýÛõ ¸Õ¨ÁÌÈ¢ò¾ ¦º¡øĢĢÕóÐ þÕû¦ºÈ¢ó¾ ¿Î þèÅì ÌÈ¢ìÌõ ¾Á¢ú¡ø À¢ÈóÐûÇÐ. þ¾ý º¡ÂÄ¢ø ¡Á¢, ¡¨Á ±ýÈ ¦º¡øÖõ þèÅì ÌÈ¢ì¸ô ÀÂýÀÎò¾ô Àθ¢ýÈÐ.

þó¾ §ÅâɢýÚõ, þçšý «¾¡ÅÐ þÃÅ¢ø Å¡É¢ø Å¢Çí¸¢ ´Ç¢¾Õõ ¿¢Ä¨Å ‘¡ÁÀ¾¢’ ±É×õ þ芑¡Á¿£’ ±É×õ ÌÈ¢ôÀРżáø ÅÆìÌ.
     
      ‘¡Áž¢’ ±É×õ ¡Á¢¨¸ ±É×õ ‘¡Á¢É¢’ ±É×õ ¡Á¢¨Â ±É×õ ¡Á£¨Ã ±É×õ þèÅì ÌÈ¢ìÌõ ÅÆì̸Ùõ ¯ûÇÉ. ¡Á¢¿£À¾¢ ±ýÀÐ þÃ×ô¦Àñ½¡Ç¢ý ¸½Åý ±É ¯ÕŸ¢ì¸ôÀð¼ ¿¢Ä¨Åì ÌȢ츢ÈÐ.

      þ¡üÌÆ¡õ ÓØÅÐõ ¡ > ¡õ ±ýÀ¾üÌûÇ ¸Õ¨Áì ¸Õò¾¢¨É ¯½÷òи¢ýÈÉ ±ýÛõ ¯ñ¨Á¨Â ¯ûÙ½÷¾ø §Åñ¼üÀ¡ÄÐ. ¡Áõ > ÂÁõ ±Éò ¾¢Ã¢óÐ ¸¡Ã¢¨Â§Â ÌȢ츢ÈÐ.


¿¢Æø§¸¡û þÃñÎ


¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     þáÌ/¸ÕõÀ¡õÒ
ºí¸¾ô¦ÀÂ÷      :     ᆤ


      ²Ø §¸¡û¸û ÁðΧÁ ¸¢Æ¨Á Åð¼òÐû ¦¸¡ûÇô ¦ÀüÚûÇÉ. ¿¢Æø §¸¡û¸Ç¡¸¢Â þáÌ×õ §¸Ð×õ §º÷ì¸ô¦ÀÈÅ¢ø¨Ä. þ¨Å ÀÕô¦À¡Õû ¿¢¨Ä¢ø þøÄ¡¾¨Å. ¬Â¢Ûõ ¸¾¢ÃŨÉÔõ ¿¢Ä¨ÅÔõ ¿¢ÆÄ¢ðÎ Á¨ÈôÀ¨Å.

      ¿¢Æø§¾¡üÈí¸¡Ç ¯ûÇ þÅüÈ¢ý ÅÆ¢Ôõ ÀÄ þÂü¨¸ ¿¢¸ú׸û «È¢Âô¦ÀÚ¾ø ¸¡Ã½Á¡¸ þÅüÚìÌõ §¸¡û¸Ç¢ý Å⨺¢ø þ¼õ¾Ãô¦ÀüÚûÇÐ. ¬Â¢Ûõ, ¸¢Æ¨Áì ¸½ì¸¢ø þ¼õ ¾Ãô¦ÀÈÅ¢ø¨Ä ±ýÀ¨¾Ôõ Ü÷óÐ ¸ÅÉ¢òÐ즸¡ûÅÐ þýȢ¨Á¡¾Ð.

      «ÅüÚû, ӾġÅÐ ¯Ä¸×Õñ¨¼Â¢ý ¿¢ÆÄ¡¸¢Â þáÌ. þÕû¿¢Èò¾¾¡ö ¿¢Ä-Å¢ý§Áø Ţظ¢ýÈ þ¾¨Éì ¸ÕõÀ¡õÒ ±ýÚ º¢ÈôÀ¢òÐì ÜÚÅÐ Å¡É¢Âø «È¢×ÁÃÒ. ¿£ñÎÅ¢Øõ ¿¢Æø¸û ¬¾Ä¡ø, ¿£ñ¼ ¯ÕÅ «¨ÁôÒûÇ À¡õÀ¢ý ¯ÕÅ «¨ÁôÒìÌ ´ò¾ ¯ÕŸô ¦ÀÂãðΠӨȢø þÐ ¸ÕõÀ¡õÒ ±Éô¦ÀüÈÐ.

      þÕû - þÕðÎ - þÕðξø - þá - þÃ× ±ýÛõ ¦º¡øÅ⨺ìÌ ‘þÕ’ ±ýÛõ «Ê¡ø§Ä ӾġÌõ. þḢ ±ýÀÐ ¸ÕﺢÅôÀ¡É §¸úÅø¢üÌûÇ ´Õ ¦ÀÂ÷. þÃ¡Ì + þ > þḢ ±ýÀÐ «¾ý ¦º¡øĨÁôÒ.

      þÃ¡Ì ±ýÀÐ þÕÇ¡÷ó¾ ¿¢ÈõÀüÈ¢ Åó¾ ¦ÀÂáÌõ. «¾¨Éì ¸ÕõÀ¡õÒ ±ýÚ ÌȢ츢ýÈ ÅÆìÌ þýÛõ ¦¾Ç¢Å¡¸ þù×ñ¨Á¨Â Å¢Çì̸¢ÈÐ. ÁÕŸõ ±ýÈ ¦º¡øÖõ þą́Åì  §¾¡üÈõ Á¨ÈóÐûÇ ¸Õ¨Áô¦À¡ÕÇ¢ø ÌȢ츢ÈÐ.

      §ÁÖõ, þ¨Å ¿¢ÆģΠ¬¸¢Â §¸¡ûÁ¨ÈôÒ «øÄÐ ´Ç¢Á¨ÈôÒ ¦ºö¡¾ ¸¡Äí¸Ç¢ø ¦ÅÚí¸ñ½¢üÌò ¦¾Ã¢Â¡¾ ¸¡Ã½ò¾¡ø ¸¡½¡ì§¸¡û ±É×õ ¸ÃóÐ¨È §¸¡û ±É×õ ÑðÀõ ±É×õ ÜÈôÀθ¢ýÈÉ.¾Á¢úô¦ÀÂ÷       :     §ºÐ(§¸Ð)/
ºí¸¾ô¦ÀÂ÷      :     §¸Ð


      «Îò¾¾¡¸ì ¸¾¢ÃÅý§Áø Ţظ¢ýÈ ¿¢ÆÖìÌì §¸Ð ±ýÚ ¦ÀÂ÷. ¯Ä¸×Õñ¨¼- ¢ĢÕóÐ À¡÷ìÌõ§À¡Ð ¸¾¢ÃÅ¨É Á¨ÈôÀ¾¡¸ò §¾¡üÚõ ¿¢Æø ¿¢Ä Å¢ý ¿¢ÆÄ¡Ìõ. ¸¾¢ÃÅ ´Ç¢Â¢ý ¸ÄôÒ °÷ó¾ ¾ý¨Á¢ɡø ºü§È ¦ºõ¨Á ¸Äóо ¦¾Ã¢Å¾¡ø þ¾¨Éî ¦ºõÀ¡õÒ ±ýÚ º¢ÈôÒô ¦ÀÂâðÎ «¨ÆôÀÐ Å¡É¢Âø ÁÃÒ.

      ¦ºö > §ºö ±ýÀÉ º¢ÅôÒ ¿¢ÈõÀüȢ¨Š±ýÀ¨¾î ¦ºùÅ¡öì §¸¡¨ÇôÀüÈ¢ «È¢¨¸Â¢ø «È¢ó§¾¡õ. ¦ºöÂР> §ºÂÐ ±ýÀÐ º¢Åó¾ ¿¢ÈÓûÇÐ ±ýÚ ¦À¡ÕûÀÎõ. ¦ºö¡û «øÄÐ ¦ºöÂÅû ±ýÀÐ ¾¢ÕÁ¸¨Çì ÌÈ¢ìÌõ. ¦ºö ¾¡Á¨Ã ±ýÀÐ º¢Åó¾ ¾¡Á¨Ãôâ.

      §ºö > §ºöòР> §ºòÐ ±ýÀ¨Å º¢ÅôÒ ±Ûõ ¦À¡ÕÇ. §ºö > §º ±Éì ¸¨¼į̀È¡¸¢ ÅÊŢĢÕóÐ §ºÐ ±ýÈ ¦º¡ø À¢ÈóÐûÇÐ. §ºÐ > §¸Ð ±ýÚ À¢ýÉ÷ Ó¾üÈ¢Ã¢Ò ¦ÀüÚûÇÐ.

      þą́ÅÔõ §¸Ð¨ÅÔõ ºí¸¾ ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ «¾üÌ «Ê¨ÁôÀðÎŢ𼠦¾ÖíÌ, ¸ýɼõ §À¡ýÈ ¦Á¡Æ¢¸Ç¢Öõ áÌ, §¸Ð ±ýÚ ÅÆí̸¢ýÈÉ÷.
    

§¸¡û À¡ðÎ

       Ó¾ý¨Á ¡ÉÐ »¡Â¢Ú
            ¾¢¸úóÐ ¦¾Ã¢ÅÐ ¾¢í¸û
      º¢ÅóÐ þÕôÀÐ ¦ºùÅ¡ö
            «È¢Å¢ý ¦¾¡¼÷§À «È¢Åý
      ¯ÕÅ¢ø ¦ÀâÂРŢ¡Æý
            ¦Åñ¨Á ¡ÉÐ ¦ÅûÇ¢
      ¸Õ¨Á ¡ÉÐ ¸¡Ã¢
            ¸Õ¿¢Æø §¾¡üÈõ þáÌ
      ¦ºó¿¢Æø §¾¡üÈõ §ºÐ
            ¦ºó¾Á¢ú ¿¡Å¢ü ÀÆÌ!
                           - þÃ. ¾¢ÕøÅõ

No comments: