Wednesday, July 17, 2013
கடன்கார மொழியினர்கூட
கருத்தாக இருக்கின்றனர்


¸¡Äò¨¾ ¦ÅýÚ¿¢üÌõ ¾Á¢¨Æî º¢¨¾ôÀ¾üÌ «Å÷¸û ¸¢Ãó¾ò¨¾ ÁüÈ þÉò¾Å÷¸Ç¢ý ¦ÀÂ÷¸¨ÇÔõ °÷¸¨ÇÔõ º¢ÈôÒ þ¼í¸¨ÇÔõ ±Ø¾ì ¸¡Ã½í ¸¡ðÊ ÅÆ츢θ¢ýÈ¡÷¸û. Á¡üÈ¡É¡ ÅóÐ ¾Á¢ú ÀÊ츢ýÈ¡ý? Á¡üÈ¡ÛìÌò ¾Á¢ú §¾¨Å¡? Á¡üÈ¡ý ¸¢Ãó¾ ±ØòÐì¸û þøÄ¡¾¾¡ø¾¡ý ¾Á¢ú ÀÊ측Áø ÒÈ츽¢òÐ즸¡ñÊÕ츢ýÈ¡É¡?
     
¾¢¨Ã¸¼ø µÊò ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Êô ÀýÉ¡ðÎ Á¡ó¾Õ¼ý ÀƸ¢ ¯Ä¸¢Âø ¿¼ò¾¢Åó¾ Óý¨É ¾¨ÄӨȸ¨Çî §º÷ó¾ ¾Á¢Æ÷¸ÙìÌõ þÅ÷¸ÙìÌõ ±í§¸ ±ø¨Ä째¡Î þÕ츢ÈÐ ±ýÀ¨¾ò ¾¼õÀ¡÷ì¸ Óʸ¢È¾¡? தன்னம்பிக்கையோடு அன்னிய நாடுகளில் தலைநிமிர்ந்தவர்களாகச் சென்று வந்த அவர்களின் மொழியுணர்வு எந்த மொழிக்கும் அடிமைப்பட்டதாக இருக்கவில்லை. தன்மொழி குறித்தும் தன் இனம் குறித்தும் தன் வாழ்வியல் நெறி குறித்தும் தன் நாடு குறித்தும் அவர்கள் உயர்ந்த எண்ணமும் பற்றும் உடையவர்களாக உரிமையோடு உலாவினர் – அனைத்துலத்தவரோடும் «ÇÅளாவினர்.

      ´Õ ¿¡ðÎìÌ ãýÚ ¿¡Î¸¨Çì ¦¸¡ñÊÕó¾ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢, ÀÊÀÊ¡¸ «ÅüÈ¢ýÁ£Ð ¾É츢ÕóÐ Åó¾ ¯Ã¢¨Á¨ÂÔõ ¬Ù¨Á¨ÂÔõ ÀÈ¢¦¸¡ÎòÐÅ¢ðÎ; þô§À¡Ð ¯Ä¸ò¾¢ø ±ó¾ ¿¡ðÎìÌõ ¬ðº¢¦Á¡Æ¢Â¡¸ þøÄ¡¾ ¿¢¨Ä¢ø, ¸¢Ãó¾ ±Øòது¸¨Çô ÀÂýÀÎò¾ò ¦¾¡¼í¸¢É¡ø, ¾É¢¿¡Î ¦ÀüÚò ¾É¢ì¦¸¡Êô ÀÈì¸ ¯Ä¸ ´ýÈ¢Âò¾¢ø þ¼õÀ¢ÊòÐÅ¢ÎÁ¡? ±ùÅÇ× ÍÙÅ¡É ÅÆ¢? «¼¼¡! þ¾ü¸¡¸§Å ´Õ Ó¨ÉÅ÷ Àð¼ò¨¾ «Å÷¸Ç¢ý ¸Øò¾¢ø ¸ðÊîÍÕðÊ ÌôÀ¢ìÌû «¨¼òÐò ¦¾¡í¸Å¢¼Ä¡§Á!

      ż¦Á¡Æ¢Â¢ø, ¾Á¢Æ¢ÖûÇ ±¸Ãì ÌÈ¢Öõ (±), ´¸Ãì ÌÈ¢Öõ (´) þø¨Ä. Æ, È, É ±Ûõ ãý¦ÈØòиû «È§Å þø¨Ä. ¬í¸¢Äò¾¢ÖûÇ, ‘f’, ‘x’, “Z” .. ±ýÀÉ §À¡Öõ ±Øòиû ż¦Á¡Æ¢Â¢ø þø¨Ä; ±ó¾ þó¾¢Â ¦Á¡Æ¢Â¢Öõ þø¨Ä. ±ó¾ ¦Á¡Æ¢Ôõ þ¾ü¸¡¸ô Ò¾¢Â ±Øò¦¾¡Ä¢¸¨Ç ¯ÕÅ¡ì¸¢ì ¦¸¡ûÇÅ¢ø¨Ä. º£Éò¾¢ø ¯ûÇ ‘Tsu - Tse’ §À¡ýÈ ´Ä¢¸û ºÁü¸¢Õ¾ò¾¢ø þø¨Ä; ¬í¸¢Äò¾¢ø þø¨Ä, Áġ¢ø þø¨Ä.

      ºÁü¸¢Õ¾ò¨¾ ´ò¾ þÄò¾£Éò¾¢ø “J” ±ýÈ ´Ä¢Â¢ø¨Ä. «¾üÌ Á¡üÈ¡¸, ‘I’ ±ýÈ ´Ä¢ô¨À§Â «Å÷¸û ¬Ù¸¢ýÈÉ÷. ‘Jupiter’ ±ýÛõ ¬í¸¢Ä ´Ä¢ôÀ¢ø ÅÕõ ¦º¡ø¨Ä, «¾üÌ ãÄÁ¡¸¢Â þÄò¾£Éò¾¢ø ‘ Iuppiter ’ ±ýÚ¾¡ý ´Ä¢ôÀ÷; ±ØÐÅ÷. “ Iuppiter optimus maximus = Jupiter best (and) greatest” ±ýÀÐ ÀÆí¸¡Ä ¯§Ã¡Á⨼§Â Á¢¸ô ÀÃÅÄ¢ò¾¢Õó¾ ¦º¡ü¦È¡¼÷.

      ´§Ã ãÄ þÉò§¾¡üÈÓ¨¼Â §Á¨Ä þÉò¾Å÷¸Ç¢¨¼§Âܼ, «ÅÃÅ÷ ´Ä¢Ó¨ÈìÌ ¯ðÀ𼾡¸§Å ´Ä¢òÐ-±ØÐõ ÁÃÒ¦¿È¢ Á¢¸ ÅĢš¸×õ ¦¾Ç¢Å¡¸×õ ¯½÷óÐ ¸¨¼ôÀ¢Êì¸ôÀðÎ ÅóÐûÇ-ÅÕ¸¢ýÈ ÅÃÄ¡üÚ ¿¼ôÀ¢Âø ¯ñ¨Á þ¾ý ÅƢ¡¸ ¿ýÌ ¿¢ÚÅôÀ𼾡¸¢ÈÐ.

‘John’ ±ýÚ ¬í¸¢Ä ´Ä¢ôÀ¢ø ¯ûÇ ¦º¡øÄ¢ý þÄò¾£ý ÅÊÅõ ‘§Â¡Å¡ý’ ±ýÀ¾¡Ìõ. ¸¢È¢òÐÅ Á¨Èá¨Ä ¾Á¢Æ¢ø ¦Á¡Æ¢Â¡ì¸õ ¦ºö¾§À¡Ð; þó¾ ¦¿È¢¸û Á¢¸ì ¸ÅÉ¢òÐô À¢ýÀüÈô Àð¼É. þÄò¾£ý ÅƢ¡¸ò¾¡ý ¾Á¢ØìÌ Å¢Å¢Ä¢Âõ ±ýÛõ ¨ÀÀ¢û ¦Á¡Æ¢¦ÀÂ÷ôÒî ¦ºöÂô¦ÀüÚûÇÐ. þ¾üÌ §ÁüÀÊÔûÇ ‘§Â¡Å¡ý’, ‘§ÀÐÕ’ Ó¾Ä¡É ¦º¡ü¸§Ç ±Ç¢¾¡¸î º¡ýÚ¾óÐÅ¢¼ ÅøĨÅ.

      þÄò¾£Éò¾¢ø 23 ±Øòиû (J, U, W எனும் þõ ãýÚõ þø¨Ä); ¸¢§Ãì¸ò¾¢ø 24 ±Øòи§Ç ¯ûÇÉ. ‘Hepta’ ±ýÀÐ ¸¢§Ãì¸ò¾¢ø ²Ø ±Éô ¦À¡ÕûÀÎõ. ‘Septum’ ±ýÀÐ þÄò¾£Éò¾¢ø ²Ø ±Éô ¦À¡ÕûÀÎõ. ¸¢§Ãì¸ò¾¢ý ‘H’ þÄò¾£É¢ø ‘S’ ±Éò ¾¢Ã¢Ò¦ÀÚÅÐ ÁÃÒ. ¸¢§Ãì¸÷ ‘Hemi’ ±ýÀ¨¾ þÄò¾£É÷ ‘Semi’ ±ýÀ÷.

      ±Ø§¸¡½õ ±ýÛõ ¦À¡ÕÙûÇ ‘heptagon’ ±ýÈ ¸¢§Ãì¸î ¦º¡øÖìÌ ‘Septagon’ ±ýÀÐ þÄò¾£ý ÅÊÅÁ¡Ìõ. «Ð§À¡Ä, ‘Hexagon’ < > ‘Sexagon’ ±ýÀÉ×õ ¯ûÇÉ. þó¾ þÃñ¨¼Ô§Á þÃÅøÅ¡í¸¢ì ¦¸¡ñ¼Å÷¸û ¬í¸¢§ÄÂ÷.

      ‘Christ’ ±ýÛõ ¾¢Õô¦À¨Ãî º£É÷ ‘¸¢Ä¢§ºòÐ’ ±ýÚõ ºôÀ¡É¢Â÷ ‘¸¢È¢ò§¾¡’ ±ýÚõ ´Ä¢òÐò¾¡ý ´ù¦Å¡Õ ¿¡Ùõ Ží̸¢ýÈÉ÷. ¾ý ¦À¨Ãî ºÃ¢Â¡¸ ãÄÁ¡É þä¾ ¦Á¡Æ¢ôÀÊ ´Ä¢ì¸¡¨Á¡ø, «ó¾ì ¸¼×û Ó¸ó¾¢ÕôÀ¢ì¦¸¡ûÇÅ¢ø¨Ä. ´ù¦Å¡Õ ¦Á¡Æ¢Ôõ À¢È ¦Á¡Æ¢¸Ç¢Ä¢ÕóÐ §ÅÚÀð¼ «¨ÁôÒ¨¼ÂÐ.
     
      «¾É¡ø¾¡ý, «ùÅÅüÚ즸ýÚ ´Õ ¾É¢ô¦ÀÂÕõ þÄ츽Óõ þÄ츢ÂÓõ ÅÃÄ¡Úõ Å¡úÅ¢ÂÖõ þÉÅ¢ÂÖõ ¬ðº¢ þ¼Óõ ¦¸¡ñ¼ÉÅ¡¸ò ¾É¢ò¾É¢ ÁÃÒ¸¨Çì ¦¸¡ñÎ §¾º¢Âí¸Ç¡¸ þÂí̸¢ýÈÉ. ஒரு தேசியத்தில் இன்னொரு தேசியம் ஊடறுத்துப் புகநினைப்பது எதற்கு?

ஒரே மூலப் பேரினத்திலிருந்து கிளைபிரிந்துள்ள மேலைப் பெருமொழிகளான கிரேக்கமும் இலத்தீனமுமே தமக்குள்ளும் ஒரு தேசியத் தனித்தன்மையைப் பேணிக்கொள்வதற்கு இவ்வளவு விழிப்பும் துடிப்பும் கொண்டிருக்கும்போது, தனக்கு அன்னியமான சமற்கிருதத்தோடும் பிறபிறவற்றோடும் தமிழ் ஒரு செவ்விய வரம்பினைக்கொண்ட உறவினைப் பேணிக்கொள்ள நினைப்பதிலும் நடப்பதிலும் என்ன தவறு இருக்கமுடியும்?

      ‘Peter’ ±ýÚ ¬í¸¢§ÄÂ÷ ´Ä¢ìÌõ ¬ð¦À¨Ãì ¸¢È¢òÐÅ ¦¿È¢¨Âî º¡÷ó¾ - ³§Ã¡ôÀ¢Â þÉò¨¾î º¡÷ó¾ Áü¦È¡Õ ¦Á¡Æ¢Â¡É þÍÀ¡É¢Â ¦Á¡Æ¢Â¢ø ‘Pedro’ ±ýÚ¾¡ý ´Ä¢ì¸¢ýÈÉ÷. ´§Ã Á¾ò¾ÅḠþÕóÐõ; ´§Ã §ÀâÉô À¢ÈôÀ¢ÉḠþÕóÐõ; ¾ò¾õ ¾¡ö¦Á¡Æ¢ þÂøÀ¢üÌ ²üÀ ´Ä¢Â¡ðº¢Ôõ ¦Á¡Æ¢Â¡ðº¢Ôõ ¦ºöЦ¸¡û¸¢ýÈ ¾ýÛâ¨ÁÔõ ¾ýÉ¡Ù¨ÁÔõ ¦¸¡ñ¼Å÷¸Ç¡¸ þÕôÀ¾¢ø «Å÷¸ÙìÌ ±ó¾ Ũ¸Â¢Öõ Óý¡¸ôÀ¼Å¢ø¨Ä Á¡È¡¸ «ÈÉ¡¸ôÀθ¢ýÈÐ - ¦Á¡Æ¢Â¢ý ¿¢¨ÄôÀ¡ðÎìÌ ¯¾×õ ¾ü¸¡ôÒ «Ã½¡¸ôÀθ¢ýÈÐ.

      þÄò¾£ý ãÄò¾¢Ä¢ÕóРŢŢĢÂõ ±ÉôÀÎõ ¨ÀÀ¢¨Çò ¾Á¢Æ¢ø  ¦Á¡Æ¢Â¡ì¸õ ¦ºö¾§À¡Ð, ³§Ã¡ôÀ¢Â ¾¢Õò¾ó¨¾Á¡÷, ‘பெத்ரோ’ எனும் பெயரை ‘§ÀÐÕ’ ±ýÚ¾¡ý ´Ä¢ô¦ÀÂ÷ôÒ ¦ºö¾É÷. ¾¡Å£Ð ±ýÚ ¸¢È¢ò¾ÅÕõ ¾¡çÐ ±ýÚ Ó¸Á¾¢ÂÕõ ¦ÀÂ÷ò¾ ¦º¡ø ¬í¸¢Äò¾¢ø ‘§¼Å¢ð - David’ ±ýÚ¾¡ý ÅÆí¸ôÀθ¢ÈÐ.

þä¾-«ÃÀ¢ þÉí¸Ç¢ý ãÄÅÃ¡É ¬À¢Ã¸¡õ ±ýÛõ ÌÄ Ó¾øÅâý ¦ÀÂ÷ அவர்களால் ±ôøõ’ ±É×õ þப்Ḣõ’ ±É×õ ±Ø¾¢ ´Ä¢ì¸ô Àθ¢È§¾. ±Ð ºÃ¢Â¡É ÅÊÅõ? இசுலாமிய மரபுபேணுவோர் மறந்தும் எப்ரகம் என்பதில்லை; அதுபோல கிறித்து மரபுபேணுவோர் மறந்தும் இப்பிராகிம் என்பதில்லை. இத்தனைக்கும் அவை ஒரே ஆளின் பெயர்தான். அவர் இறைதூதர் என்பதை இருவருமே மறந்திடவில்லை; அதே வேளையில் அவரைத் தத்தம் மரபுப்படியே தம்மவராகக் கூறுவதிலும் குறிப்பதிலும் தவறுவதேயில்லை.

      «ÇÅ¢ÈóРż¦Á¡Æ¢ÁÂôÀðÎûÇ ¦¾Öí̦Á¡Æ¢Â¡ÇÕõ ¾õ ÅÆ¢ÀÎ ¸¼×Ç¡¸ì ¦¸¡ñ¼¡Îõ þáÁ¨É ‘áÓÖ’ ±ýÚõ ‘áÓÎ’ ±ýÚ§Á ÌÈ¢ôÀ÷. சிவனை சிவுடு என்பர், தேவன் என்பதை தேமுடு என்பர்.

¬í¸¢Äî ¦º¡ü¸¨Ç «ÇÅ¢ÈóÐ ÒÌò¾¢ì¦¸¡ñÎûÇ ÁÄ¡ö ¦Á¡Æ¢Â¡ள÷¸Ùõ ‘Technology’ ±ýÛõ ¬í¸¢Äî ¦º¡øÄ¢ø ÅÕ¸¢ýÈ «ò¾¨É ±ØòиÙìÌõ ãÄô ¦Àð¼Á¡¸ ¯ûÇ ¯§Ã¡Áý ±Øòиளை யெøÄ¡õ «ôÀʧ ¸¼ý ¦ÀüÈ¢ÕóÐíܼ, «î¦º¡ø¨Ä «ôÀʧ ±Îò¾¡Ç¡Áø, ¾õ ´Ä¢Â¢ÂøÒìÌ ²üÀ ‘Teknologi’ ±ýÚ Á¡üÈõ ¦ºöо¡ý ±ØЧÅý ±ýÚ Á¢¸ò ¦¾Ç¢Å¡¸வும் துணிவாகவும் பெருமிதமாகவும் þÂí̸¢ýÈÉ÷. அவர்களிடத்தில் தாழ்வுமனப்பான்மை ஏதுமில்லை. ஒலிப்பிலும்கூட, ஆங்கிலம் போல, ‘டெக்னோலோஜி’ என்று ஒலிக்காமல் ‘டெக்னோலோகி’ என்று ஒலிப்பளவிலும் தமக்கேயுரிய பாங்கினைத் தற்காத்துக் கொண்டுள்ள அவர்களின் மானமும் மதுகையும் வணக்கத்துக்குரியன.

நல்ல வேளையாக, இன்னமும் மலேசியாவில் ஆட்சி, அதிகாரம் மலாய்காரர்களின் கையில் இருக்கிறது. அதனால், எவருக்கும் அவர்களை எதிர்த்து நையாண்டிப் பேசத் துணிச்சல் வரவில்லை. மாறாக, மறைவாகத் தமக்குள்ளே மலாய்க்காரர்களின் மொழிப்போக்குக் குறித்து நக்கல் பேசிக்கொள்வர்.

ஏதுங்கெட்ட தமிழப் பேதை மாக்களுக்குப் புறப்பேச்சு வீரத்துக்குக் குறைச்சல் இல்லை. புறம்பேசிவிட்டுப் பின்னர் மலாயர் நடுவே இயங்கவேண்டிய கட்டாய நிலைவரும்போது, அந்த மலாயரைவிடவும் மிகச் செப்பமாக அவர்களின் மொழிப்போக்கிலும் மனப்போக்கிலும் பேசி அவர்களின் தயவைப் பெறுவதற்கு எவருமே வெட்கப்படுவதே இல்லை. என்ன! என்ன தன்மை இது? எப்படிப்பட்ட ஈனத்தனம்? அதிகாரம் மட்டும் இல்லையானால், அந்த மலாயரின் மொழி ஆளுமை செல்லுமா? செல்லாது! இதை நம் தமிழத் திருடர்கள் நன்றாக அறிந்து நடிக்கின்றார்கள் என்பது நடப்பு உண்மைதானே?

      அதற்குத்தான் பட்டறிவுபெற்றவர்கள் பட்டும் கெட்டும் ±Ä¢Å¨Ç¡ɡÖõ ¾É¢Å¨Ç §ÅñÎõ” என்று ஐயந்திரிபற அடித்துச்சொன்னார்கள். ±ÐÅ¡க இருந்த¡Öõ «¾ü¦¸ýÚ ´Õ ¾É¢ò¾ý¨Á §ÅñÎõ. ¾É즸ýÚ ´Õ ¾É¢ò¾ý¨Á þøÄ¡¾ ±Ð×õ ¾ýÉ¢¨Ä¢ø ¿¢¨ÄòÐ Å¡ÆÓÊ¡Р- ¿¢¨ÄôÀ¼ þÕì¸ÓÊ¡Р- ¦¾¡¼ÃôÀ¼ ÓÊ¡Ð. Á¡È¡¸, Áü§È¾¡ÅÐ ´ý¨È§Â¡ ÀÄÅü¨È§Â¡ º¡÷óо¡ý Å¡ÆÓÊÔõ.

      þó¾ ¯ñ¨Á¨Â ±øÄ¡ ¦Á¡Æ¢Â¢ÉÕõ ¦¾Ç¢Å¡¸ô ÒâóЦ¸¡ñÎûÇ ¸¡Ã½ò¾¡ø, þó¾ Ũ¸ô §À¡Ã¡ð¼í¸û «Å÷¸Ç¢¨¼§Â þø¨Ä.

      þÂü¨¸Â¢ø ±ó¾ ¯Â¢Ã¢Ôõ Áü§È¡÷ ¯Â¢Ã¢¨Âô §À¡Ä¢ôÀ¾¢ø¨Ä. ´ù¦Å¡ýÚõ ¾ò¾õ þÂøÒ째üÀ ´Ä¢¸¨Ç ¬Ù¸¢ýÈÉ. «ÅüÈ¢¨¼§Â º¢Ú¨Á¦ÀÕ¨Á þø¨Ä; ¬¾¢ì¸õ, «Ê¨ÁôÀÎò¾õ ±ýÚ ²ÐÁ¢ø¨Ä. «¾É¾ý ¾É¢ò¾ý¨ÁÂ¡É þÂøÒ¸§Ç ÁÃÒ - Á¡üÈÕõ º¢ÈôÀ¢ý ÁÃÀ¢Âø ±ýÚ §À¡üÈ¢ì ¸¡ì¸ôÀðÎ ÅÕ¸¢ýÈÐ.

      ±ùÅÇ×¾¡ý ¸ÄôÀ¼õ §¿÷ó¾¢Õó¾¡Öõ À¢È¦Á¡Æ¢î ¦º¡ü¸¨Ç «ôÀʧ ´Ä¢ôÒô À¢º¸¢ýÈ¢ ±Ø¾§ÅñÎõ ±ýÀ¾ü¸¡¸ ¡էÁ ¦ºö¡¾ ¦ÅðÊ §Å¨Ä¨Â ¾Á¢Æ÷ ¦ºö§ÅñÎõ ±ýÚ ¿¢¨ÉôÀÅ÷¸Ùõ ¦º¡øÀÅ÷¸Ùõ ÅÃÄ¡üÚ Å¢¨Ç׸¨ÇÔõ þÆôÒ¸¨ÇÔõ ´Õº¢È¢Ðܼ «È¢Â¡¾Å÷¸§Ç ±ýÀ¾üÌ ³ÂÁ¢ø¨Ä.

      ´Õ மராட்டிய-¸ýɼ ¿Ê¸ý þú¢É¢¸¡óÐ ¿Êò¾ º¢Å¡º¢ (º¢Å¡ƒ¢) ±ýÛõ À¼õܼ «¾¢ÖûÇ ‘ƒ¢’ ±ýÈ ±Øò¾¢É¡Öõ, «¾ý ¸¨¾¿¡Â¸É¡É «ó¾ þú¢É¢Â¢ý ¦ÀÂâø þ¼õ¦ÀüÚûÇ ‘ƒ¢’ ±ýÈ ±Øò¾¢É¡Öõ¾¡ý ¦ÀÕ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüȾ¡¸ நம் நாட்டில் ஓர் «¨Ã§Å측ðÎ «È¢Å¡Ç¢ Å¡öÁÄ÷óÐûÇ¡÷.

      ¬Â¢Ãõ ¬ñθǡ¸ °È¢ì¦¸ð¼ «Ê¨Áî º¢ÚÁ¾¢, «ó¾ ®Éò ¾Á¢Æ¨É ±ôÀÊô §Àº ¨Åò¾¢Õ츢ÈÐ À¡Õí¸û? ‘ƒ¢’ ±ýÈ ±Øò¾¡ø º¢Èì¸ ¿¢È츢ýÈ «ó¾ ¿Ê¸÷ ¿Êò¾ ‘̧ºÄý’ ±ýÈ ¾¢¨ÃôÀ¼õ ÀΧ¾¡øŢ¢ø Å¢ØóÐ ÀÎòÐô§À¡Â¢ü§È «Ð ²ý? «í§¸ «ó¾ ‘ƒ¢’ ±ýÉš¢üÚ?

      ‘ƒ¢’ ±ýÈ µ÷ ±ØòÐ째 þùÅÇ× ¬üÈø ±ýÈ¡ø, þЧÀ¡Ä ÀüÀÄ ±Øòи¨Çô ¦ÀüÚûÇ ºÁü¸¢Õ¾õ ²ý þýÚ Â¡Ã¡Öõ §ÀºôÀ¼¡¾ ¦ºò¾ ¦Á¡Æ¢Â¡¸¢ì ¸¢¼ì¸¢ÈÐ.

¬É¡ÉôÀ𼠬âÂô À¡÷ôÀÉ ÅƢ¢ü À¢ÈóÐûÇ À¡÷ôÀÉ÷¸Ç¡ÅÐ «ì¸¨È¦ÂÎòÐô ÀƸ¢ «ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¢ø §ÀºÓüÀð¼¡øܼ ãýÚ §¸¡ÊìÌõ «¾¢¸Á¡É §À÷¸Ç¡ø §ÀºôÀÎõ «ýÈ¡¼ ÅÆìÌ ¦Á¡Æ¢Â¡¸ «õ ¦Á¡Æ¢ ¯Â¢÷¦ÀüÚ Å¡úóЦ¸¡ñÊÕì̧Á!

²ý þ¨¾î º¢ó¾¢ì¸Å¢ø¨Ä? ²ý «ó¾ô À¡÷ôÀÉ÷¸§Çܼ இதற்காக ÓýÅÃÅ¢ø¨Ä? முயற்சி மேற்கொள்ளவில்லை? «È¢×î §º¡õÀÄ¡? þø¨Ä, ¦Á¡Æ¢î §º¡õÀÄ¡?

      «ó¾ ¬Ã¢Âô À¡÷ôÀÉ÷¸Ù째 «ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¢ø §Àº ÓÊ¡Áø §À¡É¾¡ø ¾¡§É, «¨Ã§Å측ðÎò¾ÉÁ¡¸ «Å÷¸û ¦ºýÚ ÌʧÂÈ¢ Å¡ú¸¢ýÈ þó¾¢Â Á¡¿¢Äí¸Ç¢ý ¾¡ö¦Á¡Æ¢¸§Ç¡Î, ¾õ ¬Ã¢Â ¦Á¡Æ¢¨ÂÔõ ¸ÄóиÄóÐ þÃñÎí ¦¸ð¼¡ý ¦Á¡Æ¢Â¡¸ ´ù¦Å¡Õ Á¡¿¢Äò¾¢Öõ §Àº¢ì¦¸¡ñÊÕ츢ȡ÷¸û. «¾ý Å¢¨Ç×¾¡§É ¿ýÉ¡, §ÉìÌ, §É¡ìÌ, §À¡Â¢ñÎ, Åó¾¢ñÎ, ÅÃ, §À¡È, «õÀ¢, ¬òÐ측Ã÷, «ò¾¢õ§À÷, தோப்பனார், ... ±ýÚ ஒன்று இருக்க மற்றொன்றாக மாற்றிப் §Àº¢ÅÕ¸¢ýÈÉ÷.

அவர்களாலேயே முழுமையாகச் சமற்கிருதத்தில் பேச முடியவில்லை; பேசித் தம் மொழியைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள முடியவில்லை! முடிந்தால் விட்டுவிடுவார்களா? இந்திய தேசிய மொழியாக சமற்கிருதத்தை எப்போதோ ஆக்கியிருக்கமாட்டார்களா? அது முடாயாத காரணத்தினால்தான், சமற்கிருதத்துக்கு நல்ல அடிமையாக வாய்த்திருக்கின்ற இந்திமொழியைப் பிடித்துக்கொண்டு படங்காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
     
«¼ «Êã¼ «Ê¨Áò ¾Á¢Æ¡! ¯ÉìÌ þó¾ ¿¼ôÀ¢Âøܼ ÒâÂÅ¢ø¨Ä§Â! þÈóÐ ¸¢¼ìÌõ ż¦Á¡Æ¢Â¢ø, ÒШÁ – புதுவியம் (நவீனத்துவம்) – பிற்புதுவியம் (பின்நவீனத்துவம்) எனும் போக்கில் þÄ츢Âí¸û ±ÉôÀθ¢ýÈ º¢Ú¸¨¾, Ò¾¢Éõ, ¯¨ÃÅ£îÍ, ÐÇ¢ôÀ¡ §À¡ýÈ þÄ츢 ÅÊÅí¸Ç¢ø À¨¼ôÒ¸û ²§¾Ûõ ±Ø¾ôÀθ¢ýÈÉÅ¡? ÀÊì¸ô Àθ¢ýÈÉÅ¡? இல்லையே ஏன்?

À ¬Ã¢Â ²Î¸Ç¡É ¬Éó¾Å¢¸¼ý §À¡ýÈÅüÈ¢ø ´§Ã ´Õ Àì¸ò¨¾Â¡ÅÐ ´Ð츢 ż¦Á¡Æ¢ þÄ츢Âò¨¾Ôõ ¦Á¡Æ¢¨ÂÔõ ż ¦Á¡Æ¢Â¢§Ä§Â ¸¢Ãó¾õ «øÄÐ ¿¡¸Ã¢ ±Øò¾¢§Ä§Â ÅÇ÷ì¸ «Å÷¸Ç¡ø ÓÂüº¢ §Áü¦¸¡ûÇôÀðÎûǾ¡? þø¨Ä§Â! ²ý? ŢƢ பிதுங்கி «¸ø¸¢È§¾¡? அறிவு மயங்கிவிட்ட தமிழ்மகனே – தமிழ்மகளே விழித்துக்கொள்! விளங்கிக்கொள்! அது என்றைக்குமே ஆரியனுக்கே முடியாத ஒன்றாகிவிட்டதை அவன் நன்றாக உணர்ந்துவிட்டான்! அதனால், அவ்வகையில், வாலைச் சுருட்டிக்கொண்டு, சும்மா இருக்கின்றான்!

      ÓØ þÄ츢ÂÁ¡¸ò¾¡ý ÅÇ÷ì¸ ÓÊÂÅ¢ø¨Ä; Å¡Øõ ¾Á¢Æ¢Ä¡ÅÐ «¾¨Éì ¸ÄóÐ விளையாடவிட்டுக் ¸Ç¢ôÀ¨¼ÂÄ¡õ ±ýÛõ ¿ôÀ¡¨ºÂ¢ý ¦ÅÇ¢ôÀ¡Î¾¡ý, ஊடறுத்து உருச்சிதைக்கலாம் என்னும் ¿î¦ºñ½ò¾¢ý þÆ¢À¡Î¾¡ý Á½¢ôÀ¢ÃÅ¡Ç ¿¨¼ ±ýÛõ Ýú¿¨¼ ÓÂüº¢; «¾ü§¸üÈ ¸¢Ãó¾ ±ØòÐò ¾¢½¢ôÒ ÓÂüº¢!

      þô§À¡Ð «Ð×õ ºÃ¢Åà ÓÊ¡¾ ¿¢¨Ä¢ø, ¾õ ¦Á¡Æ¢ìÌ Å¡úÅ¢øÄ¡¾ ¿¢¨Ä¢ø¾¡ý, ¾ÁìÌ Å¡úÅÇ¢ìÌõ ¦Á¡Æ¢Â¡¸ò ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ þÕóÐíܼ ¾¡öìÌ ¿¢¸Ã¡É «¾ý «ÃŨ½ôÒò ¾¨¸¨Á¨Âì ¦¸¡ïºíܼ ¿¢¨ÉòÐô À¡÷측Áø, «¾¨É ¬í¸¢Äò¾¡Öõ þó¾¢Â¡Öõ ¸ÄóÐ º¢¨¾òÐ Á¡Í ÀÎòÐŧ¾¡Î; ¨ÀÂô ¨ÀÂò அத் ¾Á¢Æ¢ý ¯Â¢÷¿¡Ê¡¸¢Â ¾É¢ò¾ý¨ÁìÌ ãÄÁ¡¸ «¨Áó¾¢ÕìÌõ ¦ºõ¨Á - àö¨Á ±ýÛõ þÃñÎ ¯Â¢÷¿¢¨Äò ¾ý¨Á¸¨Ç §ÅÃÚ츢ýÈ §Å¨ÄôÀ¡ðÊø ÓõÓÃõ ¸¡ðÊÅÕž¡Ìõ.

      ¾ý ¦º¡ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¢É ÁÃҸǢý ãÄ ÅÃÄ¡üÚ ¯ñ¨Á¸¨ÇÔõ Á¡ñÒ¸¨ÇÔõ «È§Å «È¢Â¡Ð; நயவஞ்சகம் மிக்க «ó¾ ¬Ã¢Âô À¡÷ôÀÉ «È¢×ì ÌÚõÀ÷¸¨Çô §À¡Ä§Å ¦¸¡ð¼ÁÊìÌõ ®Éì ¦¸¡øÌÚõÒò ¾Á¢Æ÷¸Ùõ, «Å÷¸§Ç¡Î ÜÊ즸¡ñÎ ¦º¡ó¾ ¦Á¡Æ¢Â¢Éò¾¢üÌò ¦¾¡¼÷óÐ §¸ÎÒâóÐ ÅÕ¸¢ýÈÉ÷.

பெற்ற தாயைத் துகிலுரித்துக் கேலிபேசிக் களிக்கின்ற அன்பில்லாப் பிழைப்பிள்ளைக் கூட்டமாகத்தான் அவர்கள் தமிழ்நடுவே – உண்மைத் தமிழர் நடுவே தமிழர் போன்ற தோற்றத்தில் நடமாடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதனைக் கொஞ்சமேனும் சுரணையுள்ளவர்கள் உணர்ந்துகொள்வார்கள். ஏனையோர்க்கு இது என்னவென்றே புரியாது, புரிந்தாலும் உறைக்காது. “தாய்க்கொரு பழிநேர்ந்தால் மகற்கிலையோ (மகற்கு இ(ல்)லையோ)” என்று அவர்களுக்கு உறுத்தவே உறுத்தாது.

      ¬Ã¢Âô À¡÷ôÀÉ÷¸û, ¾õ ¦Á¡Æ¢ì¦¸Éô Ò¾¢Â ÅÇ÷ìÌõ Å¡ú×ìÌõ þ¼Á¢øÄ¡Å¢ð¼¡Öõܼ, ¾õ Óý§É¡÷¸û À¨¼òÐ ¨ÅòÐûÇ ÁÃÀ¡÷ó¾ Àñ¨¼ þÄ츢 þÄì¸½î ¦ºøÅí¸¨Çì ¸ñ§À¡Äì ¸¡òÐÅÕŧ¾¡Î, «Åü¨È ¦¾öÅ¢¸õ ¯¨¼ÂÉÅ¡¸ô À¢È¨ÃÔõ ¿õÀ¨ÅòÐ; «¾¨Éò ¦¾¡¼÷óÐ ¦¾öŦÁ¡Æ¢-§¾Å¦Á¡Æ¢ ±ýÚ ÜȢ즸¡ñÎûÇன÷.

      ¬É¡ø, «È¢×¦¸ðÎô§À¡ö «¾É¡ø ²Ðí¦¸ðÎô§À¡öÅ¢ð¼ þó¾ò ¾Á¢Æô §À¨¾¸§Ç¡ ¬Ã¢Âô À¡÷ôÀÉ÷¸Ç¢ý þÃð¨¼ò¾Éò¨¾ ¯½÷óЦ¸¡ûÇ ÓÊ¡¾§¾¡Î «Å÷¸ÙìÌ ÓüÈʨÁ¸Ç¡¸ Á¡È¢ÅÕ¸¢ýÈÉ÷.
     
¾ý À¨¸ÅáÖõ ¦ºöÂôÀ¼ ÓÊ¡¾ ¾£í̸¨Çò ¾ÉìÌò ¾¡§É ¾ý «È¢Â¡¨Á¢ɡø ஒரு §À¨¾ ¦ºöது¦¸¡ûÅ¡ý ±ýÚ ¾¢ÕÅûÙÅ÷ ÜÈ¢ÔûÇÐ §À¡Ä, þó¾ ®Éò ¾Á¢Æô À¢ÈÅ¢¸û ¾¡õ À¢Èó¾¢Õ츢ýÈ ¾Á¢úìÌÊ¢ý þÄ츢 þÄ츽 Á¡ñÒ¸¨ÇÔõ Á¡ÉÁШ¸¸¨ÇÔõ «ÊòЦ¿¡Úì¸¢î º¢¨¾òÐô §À¡ÎŨ¾§Â ´Õ ¦À⠫Ȣš¸×õ ¬ì¸Á¡¸×õ «¨¼Å¡¸×õ ¸Õ¾¢î º£ÃÆ¢óÐ ¦¸¡ñÎûÇÉ÷. þÅ÷¸û þÕ쨸¢§Ä ¬Ã¢Â÷ìÌ ²Ð ÁÉì¸Å¨Ä!

No comments: