Wednesday, July 17, 2013


 
இன்னமும் நடக்கிறது
கலப்பு – திணிப்பு – சீரழிப்பு - சிதைப்பு¸ÄôÒ §ÅÚ, ¾¢½¢ôÒ §ÅÚ, º£ÃÆ¢ôÒ §ÅÚ; சிதைப்பு வேறு. þ¨Å ´ýÈ¢ÛìÌ ´ýÚ ¸Î¨Á¡ɨÅ. இந்த நான்குõ ´Õ ¦¾¡¼÷¿¢¨Ä¢ø §¸ðÀ¡÷ þøÄ¡¾§À¡Ð ¾Á¢ØìÌ §¿÷óÐÅ¢ð¼É.

      கலப்புî ÝÆÄ¢ø, Á£ñÎம் எழுந்து «Ãº¨ÁòÐ즸¡ñ¼ À¢ü¸¡Äî §º¡Æ À¡ñÊÂ÷¸û பின்னர் «¾ý ÁÂÁ¡¸¢ô §À¡É¡÷¸û. «Å÷¸ÙìÌô À¢ýÉ÷ à ¾Á¢ÆÃò¾õ ¯ûÇ ¾Á¢Æú÷¸û §º¡Æô §ÀÃú¢ø «Ã¢Â¨½ ²È¢Â¾¢ø¨Ä.

பண்டு பச்சைத் தமிழர்களாக இருந்து காலவோட்டத்தில் ¸ýɼர், ¦¾Öí¸ர் என மாறிவிட்டவர்களின் «Ãò¾ì ¸ÄôÒûÇÅ÷¸Ç¡¸ô À¢Èó¾¢Õó¾Å÷¸§Ç ̧ġòÐí¸ý ±ýÛõ «Ãºý Ӿġ¸ «Ã¢Â¨½ ²È¢É¡÷¸û. அவர்கள் தமிழ்த் திரிபினத்தார் ஆவரேயன்றி, தூய தமிழ மரபுடைய தூயநிலையினர் அல்லர்.

   «Å÷¸ûܼ, ¦¾ÖíÌî §º¡Æ÷ «øÄÐ ¦¾ÖíÌî §º¡¼÷ ±ýÚ ¾Á¢úò ¾ý¨Á¢ø þÕó¾ ŨÃìÌõܼ ¦Àâ º¢ì¸Ä¢ø¨Ä. «Å÷¸ÙìÌô À¢ÈÌ, ¾Á¢úò¾ý¨Á¢ø ¾¢Ã¢óÐ ¸ÄôÒüÈ - §¾öóÐŢ𼠾¨ÄӨȸû ¾¨Ä¦ÂÎò¾ À¢ýÉ÷¾¡ý ¬Ã¢Âî º¢ì¸ø, ¾¢ÃÅ¢¼ °¼¸ò¾¢ýÅÆ¢ Á¢¸ §Å¸Á¡¸ °¼ÚòÐô ÒÌóÐûÇÐ.

  ‘þÉõ§À¡ýÚ þÉÁøÄ¡÷’ அரசியல் ¾¨Ä¨Á¢ý¸£ú, ´Õ à þÉò¾¡÷ ±òШ½ì ¸¡Äó¾¡ý அடங்கிநின்று ¾¡ìÌôÀ¢Êì¸ ÓÊÔõ. ¦¾ÖíÌî §º¡Æ÷ ±ýÈ ¸ÄôÒ þÉ¿¢¨ÄÔõ §À¡öŢ𼠿¢¨Ä¢ø¾¡ý, ¬Ã¢ÂÁÂôÀðÎÅ¢ð¼ Å¢ºÂ¿¸Ãò ¦¾ÖíÌ «Ãº ÅƢ¢É÷, ÁáðÊ «ÃºÅƢ¢É÷, ¸ýɼ «ÃºÅƢ¢É÷ ±ýÚ Á¡È¢Á¡È¢த் ¾Á¢Æ¸ò¨¾ «¨Äì¸Æ¢òÐ Åó¾É÷.

    þÅ÷¸û ¾ó¾ ¦¾¡ø¨Ä¸û §À¡¾¡¦¾ýÚ ´Õ¸¡Äò¾¢ø ã§Åó¾÷ ÅƢ¢ÉÕû ´ÕÅḠþÕó¾ §ºÃ÷ > §¸ÃÇ÷ ±ýÈ ¦ÀÂâø இனந் திரிந்தவர்களாகித் ¦¾ýÀ̾¢Â¢ø ¦ÀÕ󦾡ø¨Ä ¦¸¡Îò¾É÷ - ¦¸Îò¾É÷.

  மூவேந்தருள் ஒருவர்கூட இல்லாமல்போய்விட்ட þó¾ ¿¢¨Ä¨Á¢ø, ²Èò¾¡Æ ³óáÚ ¬ñθðÌ Óý, ¾¢ÕÅñ½¡Á¨Ä¢ø «Õ½¸¢Ã¢¿¡¾÷ ±ýÛõ «ÕÇ¡Ç÷ À¢ÃÒ¼ §¾ÅáÂý ±ýÛõ ¦¾Öí¸ ¿¡Âì¸ ÁýÉâý ¬ðº¢ì ¸¡Äò¾¢ø சோழநாட்டில் À¢Èó¾¡÷. ¦ºó¾Á¢Øõ ż¦Á¡Æ¢Ôõ À¢È×õ À¢ýÚ Àø¸¨Ä ¿¢¨ÈÒĨÁ¢ü ¾¨Äº¢ÈóÐ ¿¢ýÈ¡÷.

ÓÕ¸ô¦ÀÕÁ¡ý «Õû¦ÀüÚò ¾¢ÕôÒ¸ú ӾĢ áø¸¨Çô À¡ÊÂÕǢɡ÷. அவர்தம் புலமையும் மொழிவளமும் அக் காலத்தின் வயப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது இயல்பே எனினும், அஃது ஒருபக்கம் தமிழுக்குத் தன்னையும் அறியாமல் அளப்பரிய நன்மைக்கும் நடுவே கெடுதல் உள்ளதாகவுõ ¬கிவிட்டது. இதனைக் காலநிலை – அக்காலத்திய தமிழ இனச் சூழ்நிலை என்று சொல்வதைத் தவிர, அருணகிரியாரின் நெஞ்சறிந்த பிழை என்று கூறமுடியாது.

«ô§À¡Ð «Å÷ ¸¡Äò¾¢ø, ¾¢Â¡¸Ã¡Â÷ ±ýÛõ ¾¢Â¡¨¸Â÷ ¸£÷ò¾¨É¸û ¸¢¨¼Â¡Ð. ¾¢Õ¨Å¡üÈ¢ø ¦¾ÖíÌ, ºÁü¸¢Õ¾ þ¨ºìÌõ þ¨ºÅ¡½÷ìÌõ இசைŢơ எதுவுமே ¸¢¨¼Â¡Ð. ‘ºí¸£¾ Óõã÷ò¾¢¸û’ ±ýÈ ¾Á¢Æ¢¨ºìÌò ¦¾¡¼÷À¢øÄ¡¾ ¬ð¸Ç¢ý §Àáø þ¨ºÁÃÒ ¸¢¨¼Â¡Ð. ²¦ÉÉ¢ø, «Õ½¸¢Ã¢Â¡÷ìÌ þÕáÚ ¬ñθðÌô À¢ýÉ÷¾¡ý, ¾¢Â¡¨¸Âரும் சியாமா சாத்திரியும், முத்துச்சாமி தீட்சிதரும் À¢Èó¾¢Õ츢ýÈ¡÷கள். «Õ½¸¢Ã¢¿¡¾÷ கற்றுக் ¸¨Ã¸ñÊÕó¾ þ¨ºôÒĨÁìÌ ±ó¾ «ÂÄ¢Éò¾¡Õõ ÌÕãÄõ §¸¡Ã ÓÊ¡Ð.

      ±É§Å, ¾Á¢Æ¢¨º¨Â ¸Õ¿¡¼¸ þ¨º’ ±ýÚ ÜÚõ ÅÆì¸õ þýÛõ §¾¡ýÈ¡¾ ´Õ ¸¡Äì¸ð¼ò¾¢ø ¾Á¢ú ÅƢ¡¸§Å ¾Á¢Æ¢¨º¨Â ¿ýÌ ¸üÚì ¨¸ÅÃô¦ÀüÈ «Õ½¸¢Ã¢¿¡¾÷; ¾Á¢Øõ ż¦Á¡Æ¢Ôõ Á¢¸ì ¸ÄóÐ இயங்கிய ´Õ Åý¸ÄôÒ ¦Á¡Æ¢¿¨¼Â¢ø, அதே காலக் கட்டத்தில் இசுலாமிய ஆட்சியின் ஊடுருவல் ஏற்படத் துவங்கியிருந்த காரணத்தால் ¯ÕÐமொழிî ¦º¡ü¸¨ÇÔõ º¢È¢Ð §º÷òÐì ¦¸¡ñÎ ¾õ À¡ì¸¨Ç «ÕǢɡ÷.

      ¦Á¡Æ¢Ó¾Ä¡¸ Åá¾ ±ØòиǢø ¦º¡ü¸¨Ç «¨ÁòÐô À¡ÊÉ¡÷. ¾ÁìÌ ÓýÉ¢Õó¾ ±ó¾ò ¾Á¢úô¦ÀÕõÒÄÅÕõ, ²ý ¸õÀÕõ §ºì¸¢Æ¡Õõ ¦ºö¡¾ Á¡üÈí¸¨Çத் ¾Á¢ÆÃøÄ¡¾ «Ãº Ýú¿¢¨Ä ¯ÈÅ¢¨Éô ¦ÀüÈ¢Õó¾ ¸¡Äத்தின் ÅÂôÀð¼ ¿¢¨Ä¢ɡø ÅØôÀð¼த் ¾ý¨Á¢ø ¦ºöÐûÇ¡÷. ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â ÓÉ¢Å÷ þðÊÕó¾ ¸ð¼¨Ç¨Â Ó¾ýӾĢø ÒÄÅ÷ Å⨺¢ø Á£È¢ÂÅ÷ «Õ½¸¢Ã¢ ¿¡¾§Ã¡š÷. அவரைப் போலவே அவர்தம் காலத்தவராகிய சில சித்தர்களும் மீறியுள்ளனர். எனவே, இது கால நிலை. ஆனால், அருணகிரியாரை நோக்க அவர்களிடத்தில் கிரந்த ஆட்சி குறைவானதே.

அவர் ‘சந்தோஷம்’ என்னும் சமற்கிருதச் சொல்லைச் சந்தத்திற்கு ஏற்பச் ‘சந்தோடம்’ என்று வடவெழுத்து ஒரீஇ ÅÊÅ¢Öõ, மேலும் அதையும், ‘சந்தொடம்’ என்று þ¨¼ìÌÚì¸õ ¦ºöÐ - திரித்துப் பாடுகிறார். ‘சூரவிபாடனன்’, ‘இருடி’, ‘பகுதி புருடர்’, §À¡ýȨÅÔõ இவ்வகையில் காணப்படும் அவர்தம் சொல்லாட்சிகளுள் சில. வடவெழுத்து ஒருவாமல் (¿£ì¸¡Áø), ‘கிரிராஜகுமாரி’, ‘மாவேழ் ஜனனம்’ ‘அரைநிமிஷ நேரம்’, ‘சிந்தை வாரிஜ’ என்றும் பாடுகிறார்.

அவருக்குத் தேவைப்பட்டது சந்தம். சந்தத்துக்காக அவர் கிரந்த எழுத்துகளை மாற்றியும் மாற்றாமலும் தம் தேவைக்கேற்பப் பயன்படுத்தியுள்ளார். இதனைக் கண்டுதான் தேவநேயப் பாவாணர், ஒருகால் அருணகிரிநாதர் சங்ககாலத்தில் தோன்றியிருப்பாரானால், அவர்தம் திருப்புகழ் முழுதும் தூயதமிழாகவே அமைந்திருக்கும் என்று பெரிய நெடிய ஏக்கங்கலந்த நிலையில் கூறினார்.

அதோடு, ‘தேவேந்த்ர லோகம்’ ‘சிகராத்ரி கூறிட்ட வேலும்’ ‘சித்ர வேலாயுதன்’, மரணப்ரதாபம்’, ‘சக்ராயுதம்’, ‘விக்ரமவேள்’ என்று மெய்மயக்க மரபுமீறிப் பாடுகிறார். ப்ரபஞ்சம்’, ‘க்ருபாகர’, ‘க்ருபைசூழ் சுடரே’ ‘த்ரிசூலம்’, ‘த்யாகப் பொருப்பு’, ‘த்ரிபுராந்தகன்’, ‘த்ரியம்பகன்’  என்று மொழிமுதல் மரபுமீறிப் பாடுகிறார்.

இவற்றின் வழி இலக்கணநெறி மீறலும் மீறாமையும் கலந்த ஒரு மயக்கநிலை தெரிகிறது அல்லவா? இதுதான் அவர் காலத்திய தமிழின் கட்டுடையத் தொடங்கியிருந்த நிலை.

      ¦¾Öí¸¢ø ±ôÀÊ Å¼¦Á¡Æ¢ ´Õ ÅÃõÀ¢ýÈ¢ Å¢¨Ç¡Ê§¾¡, «Ð§À¡Ä þÅ÷ ¾Á¢Æ¢ø ż¦Á¡Æ¢¨Â Á¢¸ò ¾¡Ã¡ÇÁ¡¸ Å¢¨Ç¡¼Å¢ð¼¡÷. ¸¡Ä ÅÂôÀð¼ - ¸¡Äî º¡÷À¢ý ¸¡Ã½Á¡¸ þஃÐ «Å¨ÃÔõ Á£È¢Â¾¡¸ ¿¼óÐÅ¢ð¼Ð.

¾Á¢Ø½÷×õ Å£Úõ «Å÷ìÌ Á¢ìÌÂ÷óÐ ¿¢ýÈ¡Öíܼ, ż¦Á¡Æ¢ ÁÂÁ¡ì¸õ ±ýÈ ´ýÚ, ¾õ ÅƢ¡¸த் ¾Á¢ú áüÒÄò¾¢ø ¿¼ì¸¢ýÈÐ ±ýÀ¨¾Ôõ, «¾É¡ø ¾Á¢ØìÌò ¾ýÉ¡üÈø¿¢¨Ä ÌýÈ¢ô§À¡¸¢ÈÐ ±ýÈ ¯ñ¨Á¨ÂÔõ «Å÷ அப்போதைக்கு «È¢ÂÅ¢ø¨Ä, அறிய வழியில்லை.

      ²¦ÉÉ¢ø, «Å÷ ¸¡Äò¾¢Öõ ¾Á¢¨Æ ż¦Á¡Æ¢ìÌì ̨Èó¾ Á¾¢ôÀ¢ø À¡÷ìÌõ À¡÷¨Å¨Â «Å÷ ´ôÒ즸¡ûÇÅ¢ø¨Ä, அவரைப் போல மற்றெந்தத் தமிழ்ப்புலவரும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

§ÁÖõ, ¾Á¢Æ¢ø ż¦º¡ø ¸ÄôÀ¾¡ø ÅÃìÜÊ ¦Á¡Æ¢Â¢Âü ̨ȸ¨ÇÔõ ÀØи¨ÇÔõ ¯½÷óÐ ¾Å¢÷ôÀ¾ü¸¡É §¾¨Å¨Â ¯½Ã ÓÊ¡¾ÀÊìÌ, «§¾ ż¦Á¡Æ¢Â¢ý ÁÂÁ¡¸¢Å¢ð¼ò ¦¾Öí̦Á¡Æ¢ ´Õ Á¡Â ¯Â÷×ò §¾¡üÈò¨¾ì ¸¡ðÊ அவர்களின் அகக்கண்களை Á¨ÈòÐ ¿¢ýÈ¢Õó¾Ð.

      ¾É¢òÐ þÂíÌõ ÅøĨÁ¨Â þÆóÐÅ¢ðÎ; ż¦Á¡Æ¢  ÅøÄ¡Ù¨Á¢ý¸£ú ÁñÊ¢ðÎì ¦¸¡ñ¼¾¡ø, «ù ż¦Á¡Æ¢ ÅﺸÁ¡öì ¸Å¢òÐÅ¢ð¼ ´Õ §À¡Ä¢ Á̼ò¨¾î ÝðÊ즸¡ñÎ ¦ÁôÒìÌ ¦¿ïÍ ¿¢Á¢÷ò¾¢¦¸¡ñÊÕó¾ «ó¾ô §À¡Ä¢ò §¾¡üÈò¨¾ «ÅÕõ ¯½ÃÅ¢ø¨Ä - «¨¼Â¡Çí ¸ñΦ¸¡ûÇ «ÅÕìÌ Å¡öì¸Å¢ø¨Ä.

      «ÆÌÁ¢Ì - þÉ¢¨Á¦¸Ø - அருமைமிகு ÀøŨ¸ Åñ½ôÀ¡ì¸¨Çô À¡ÊÂÕǢ «Õ¨ÁìÌâ «Õ½¸¢Ã¢¿¡¾ரே ¦Á¡Æ¢¿¢¨Ä¢ø ÅØŢɡ÷ ±ýÈ¡ø, ÁüÈÅ÷கÇ¢ý ¿¢¨Ä ±ôÀÊ¢Õó¾¢ÕìÌõ?

Óîºí¸ Óò¾Á¢Øõ, ¾¢ÕÓ¨È þÂÄ¢¨ºò ¾Á¢Øõ, ¬úÅ¡÷ þÂÄ¢¨ºò ¾Á¢Øõ, ºó¾î ¦ºØó¾Á¢Øõ ÓüÈì¸üÚ; ÓØò¾¢Èõ ¦ÀüÈ¢Õó¾ «ô¦ÀÕÁ¡É¡§Ã ÅØŢ ¿¢¨Ä¢ø, ÁüÈÅ÷¸Ùõ н¢óÐ ÅØÅ¢É÷; அதில்கூட ஒரு போலிமையான செந்தமிழ்ச் செருக்குணர்வோடுதான் வழுவினர்.

      þó¾ ¿¢¨Ä¢øகூட, அÚÀ¨¼ Å£ðÊÖõ ¾Á¢Æ¢ø¾¡ý ÅÆ¢À¡Î¸û ¿¨¼¦ÀüÚ Åó¾É. «Õ½¸¢Ã¢Â¡Ã¢ý ¸¡Äò¾¢üÌô À¢ýɧà ÀÆɢ¡ñ¼Å÷ §¸¡Â¢Ä¢ø ¾Á¢úô⺸÷¸û ¦ÅÇ¢§ÂüÈôÀð¼É÷. «Å÷¸Ç¢ý þ¼ò¾¢ø, ¦¾ÖíÌ ¿¡ðÎô À¢Ã¡Á½÷¸û(திராவிட ஆரியர்) ÅÆ¢À¡¼¡üÈ «Á÷ò¾ô¦ÀüÈÉ÷. ¾Á¢ØìÌì §¸ðÀ¡Ã¢ø¨Ä; «¾É¡ø «¾ý §¸¡Â¢Öâ¨Á ÀÈ¢§À¡Â¢üÚ.

      þôÀʧ ÀÊôÀÊ¡¸ô ÀÄ §¸¡Â¢ø¸Ç¢ø ż¦Á¡Æ¢ ÒÌž¡Â¢üÚ; ¾Á¢ú ¾ý¿¢¨Ä¢ø ÍÕíÌž¡Â¢üÚ. கி.பி. 17¬õ áüÈ¡ñÊø ¦¾Öí¸ ¿¡Âì¸÷ - ÁáðÊÂ÷ - ¸ýÉÊ¡÷ - §¸ÃÇòÐî §ºÃÄ÷¸Ç¢ý Ш½§Â¡Î ż¦Á¡Æ¢ ÓüÈ¢Öõ ¾Á¢Æ¢ý ¬ðº¢ À£¼í¸¨Çì ¨¸ÀüȢ즸¡ñ¼Ð.

      §Áü¦º¡ýÉ இந்தக் காலத்தில்தான், ¾Á¢ÆÃøÄ¡¾ þó¾ ÁýÉ÷¸Ç¢ý ¾ÂŢɡø, «வ்வாரியவழிப் பார்ப்பனர்கள் முன் ´Õ ¸¡Äò¾¢ø ¾õ சமற்கிருத ¦Á¡Æ¢ìÌ மேலாகவும், பின்னர்î ºÁÁ¡¸வும் þÕó¾ ¿¢¨Ä¢ĢÕóÐ ÓüÚÁ¡¸ò ¾Á¢¨Æì ¸£ú¿¢¨ÄìÌò ¾ûǢŢ¼ ÓÊó¾Ð.

      ¾¡ö¦ÀüÈ À¢û¨Ç¡¸ þÕó¾¡ø, «ôÀ¢û¨Ç «Å¨Çò ¾Å¢ì¸ Å¢ÎÁ¡ ±ýÉ? «ÅÙìÌ ´Õ Á¾¢ôÒì ̨Èîºø ¿¼ôÀ¨¾ì ¸ñÎ ÁÉõ ¦À¡Úò¾¢ÕìÌÁ¡ ±ýÉ? ஒன்றுக்கு மூன்றாக இருந்த பிள்ளைகளுள், ஒன்றுகூட இல்லாதவளாகிவிட்டாள் தமிழ்த்தாய்! அவள் நிலைமை நாளுக்கு நாள் நலிவுகண்டதே ஒழிய, மீண்டும் ஒரு வலிவுகாண வாய்ப்பு உண்டாகவில்லை!

¾Á¢Æî º¢Åɢ Á¼í¸Ç¢Öõ Á¡Ä¢Â Á¼í¸Ç¢Öõ ¾¢ÕӨȸÙìÌõ ¾¢ùŢ ¿¡Ä¡Â¢Ãò¾¢üÌõ எழுதப்பட்டுள்ள ¯¨ÃÅ¢Çì¸í¸ளுக்கும் இடையே «¨Áóதுள்ள  ¾Á¢úச்சொல்லாட்சி ¿¢¨Äயை ஆராய்கையில், மூலத்துக்கு உரை Á¢¸ò ¦¾¡¨ÄÅ¡¸ì ¸£Æ¢Èí¸¢ô§À¡ö; ż¦Á¡Æ¢Â¢ý கடுத்தக் ¸Ä¨Å ¿¨¼யிø ±Ø¾ôÀðÎô ¦À¡ÐÁì¸ÙìÌô ÀÂýÀ¼¡¾ - புரியாத ÀøÖ¨¼ìÌõ Àñʾ÷ ¿¨¼Â¢ø þÚì¸மடைóÐ கிடப்பதை அறியலாம். «¾É¡ø, அந்த உரைகள் இக்காலத்தில் Á£Ç¡ ¯Èì¸Á¨¼óÐÅ¢ð¼É. ஆழ்வார்கள் பாடியருளிய முலத்தமிழ் இன்னமும் தொடர்ந்து வருகின்றது; அவர்களின் பாட்டுக்கு எழுதப்பட்ட ஈட்டுரை என்னும் உரைத்தமிழ் வழக்கழிந்துவிட்டது.

அருணகிரியார் இடத்தில் காணப்படும் அளவுக்கு இல்லையென்றாலும், அவர் காலத்து வாழ்ந்திருந்த பல தமிழச் சித்தர்களிடத்திலும் இதே போன்ற மொழியாட்சி நிலைதான் அவர்கள் இயற்றியுள்ள நூல்களில் எங்ஙணும் காணப்படுகின்றது.

வாலைச் சித்தர் தம் ஞானக் கும்மியில், சந்தத்துக்காக மொழிநெறியை மீறியுள்ளார். குறிப்பாகப் பிற்கால  மருத்துவ நூல்களில் இந்நிலை அதிகம். இது காலத்தின் கோலம். இதுபோன்ற மீறல்களை இறைநோக்கில் புலவர்கள் வழுவமைதி கூறிவிடுவர்.


சைதன்ய வத்துவே பிரமமடி அந்தத்
      காட்சிக்குப் பிரதி பிம்பமடி
மெய்நின்ற சுத்த அறிவானால் பிரதி
      பிம்பத்தைத் தள்ளலாம் ஞானப்பெண்ணே   – 94


ரேசக பூரக கும்பகத்தால் வாசி
      நேரிட்டுச் செய்வதும் ஆசையடி
கேசர மாகிய அத்வித பிரமத்தை
      கிட்டியே கும்மி அடியுங்கடி             - 140


சர்வஞ்ஞ னுஞ்சரு வக்காரனும் சரு
     வேந்தரி யாமிசர் வேசுவரனும்
சர்வ சிருட்டி சர்வதி திசர்வ
     சங்காரனும் பேராம் ஞானப்பெண்ணே    - 160

      ¦Á¡Æ¢¿¢¨Ä¢ø ¾¡ú ¯ñ¼¡É¡ø, þÉ¿¢¨Ä¢Öõ ¾ýÉ¡§Ä§Â ¾¡ú ¯ñ¼¡¸¢Å¢Îõ ±ýÛõ ¦Á¡Æ¢Â¢யø ¯ñ¨Á, þó¾ ÅÃÄ¡üÚ ¿¢¸ú¸Ç¡ø ¿ýÌ ¯Ú¾¢Â¡¸ Å¢Çí¸Å¢ø¨Ä¡?

எனவே, தமிழ்மொழிக்கு வடமொழியோடு அல்லது சமற்கிருத மொழியோடு பல நூற்றாண்டுக் கணக்கில் தொடர்ந்து வளர்ந்துவந்த ஒட்டுறவு - மொழிக்கலப்பு என்பது தமிழுக்குத் தீங்காக முடிந்திருக்கின்றது என்பது தானே விளக்கமாகப் புரியவில்லையா? தமிழ் தன் நிலைகெட்டதுதான் மிச்சம்.

      þùÅÇ× ¿¼ó¾¢ÕìÌõ ¿¢¨Ä¢íܼ, þÅ÷¸ÙìÌ ¿Î§Å ÅØÅ¡Ð; ¦¾¡¼÷óÐ ¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Â ¬¨½ôÀÊ ±Ø¾¢Åó¾ ÒÄÅ÷¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸§Â Á£Á¢¸ «¾¢¸õ. ¾ý ¦ºõ¨Á ¿¢¨Ä¢ø ¾¢Ã¢Â¡Ð பெரும்பான்மைப் ÒÄÅ÷¸Ç¡ø ¦¾¡¼÷óÐ ¨¸Â¡ÇôÀð¼ ¸¡Ã½ò¾¡ø¾¡ý, ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ þýÈÇ×õ ÀƨÁìÌõ ÒШÁìÌõ «¾¡ÅÐ ¦¾¡ý¨ÁìÌõ ¦¾¡¼÷ìÌõ ®Î¦¸¡ÎòÐì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ.

     ÒÄÁì¸ÙìÌ Å¼¦Á¡Æ¢ì ¸¡öîºø ²üÀðÎ «Å÷¸û ¾¢ùÅ¢ÂÁ¡¸ô Å¡öÀ¢¾üȢ¨¾ì ¸ñ¼ ¦À¡ÐÁ¡ó¾÷¸Ç¡Â¢Õó¾ ¾Á¢úô¦À¡ÐÁì¸Ùõ ÓÊó¾ Ũà தாமும் ¯¼ýÀ¢¾üÈ ÓÂýÈÉ÷. ¾ÁìÌû à ¾Á¢ú ÅÆì̸û, ¦º¡ü¸û ӾĢÂÅü¨È ¦¾¡¼÷óÐ À¢ýÀüÈ¢ Åó¾Å÷¸¨Çத் ¾¡úÅ¡¸ Á¾¢ì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É÷. «வர்களைத் தாழ்ந்தவர்கள் – நீசர்கள் என்று ஒதுக்கவும் செய்தனர்.

±ùÅÇ×ìÌ ±ùÅÇ× Å¼¦Á¡Æ¢¨Âì ¸ÄóÐ À¡÷ôÀÉô ÀÆì¸ÅÆì¸í¸¨Çô À¢ýÀüÚ¸¢ýÈ¡÷¸§Ç¡, «¾ü§¸üÀ Á¾¢ôÒ ¯Â÷ó¾Å÷¸Ç¡¸ Á¾¢ìÌõ ÁÉôÀ¡ý¨Á þý¨ÈìÌõ ÓüÚÁ¡¸ Á¡üÈ ÓÊ¡¾ «Ç×ìÌ ¬Æò¾¢Öõ ¬ÆÁ¡¸ô À¾¢óÐ §À¡ÉÐ. ¸üÈÈ¢ó¾ ÒĨÁ¡Ç÷¸û ¸øÄ¡¾ Á츨Çò ¾õ «Âý¦Á¡Æ¢ô ÒĨÁ¡ø ÁÕ𺢦¸¡ûÇ ¨Åò¾É÷.

இந்த நிலைமை கி.பி. 17, 18, 19ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ஓங்கியவண்ணமாகப் பெருகிநின்றது. சமயம், மெய்யியல் (தத்துவஞானம்), சோதிடம் என்ற பெயரில் இவை பெருகின. போதாக் குறைக்கு மொகலாய அரசர்களும் பிறரும் இதற்கு இன்னும் உரமாக உதவினர். ‘Hadir’ எனும் வந்திருத்தல், வருகை என்பதைக் குறித்த பாரசீகச் சொல்லைத் தமிழ மக்கள் ‘ஆஜர்’ என்று திரித்து ஒலித்தனர்.

அவ்வகையில், ‘Bazaar -பஜார்’, ... போன்ற சொற்கள் பலவும் அட்டியின்றிப் புகுந்துகொண்டன. அங்காடி என்ற தமிழ்ச்சொல் இருந்தும், அதை வீழ்த்திவிட்டு; அதன்மேல் பஜார் என்ற சொல் தமிழ் எழுத்து உடையணிந்து கொண்டு; தன்னைத் தமிழென்று காட்டிக்கொண்டுள்ளது. உண்மையான தமிழ் ஆகிய அங்காடி வழக்கு வீழ்ச்சி அடைந்துவிட்டது.

இப்படியாகப் பலபலத் தமிழ்ச் சொற்கள் தமிழிலிருந்து தமிழ அன்றாடப் புழக்கத்திலிருந்து வழக்குக் குறைந்தும், பின்னர் அறவே வழக்கற்றும் போய்க் கொண்டிருந்தன. விழுக்காட்டு நிலையில் கூறுவதானால், தமிழ் 20% எனவும், பிறமொழிகளின் தலையிடுதல் 80% எனவும் நிலைமை படுமோசமாகிவிட்டது.

இந்தக் காலத்தில் கற்றோர் நடுவே, குறிப்பாக மேற்சொன்ன துறைகளில் செவ்விய தமிழாட்சி மங்கிக் கிடந்தது; அரபு, பார்சி, சமற்கிருதம், உருது, மராத்தி, பிரஞ்சு, ஆங்கிலம், ... போன்ற இருபத்தேழுக்கும் மேற்பட்ட அயலாட்சி தலைதூக்கி நின்றது.

தமிழில் இப்படியாகக் காலந்தோறும் அன்னியர்களின் ஊடுருவலால் நிகழ்ந்திருப்பது என்னவென்றால், தமிழ்மொழிக்கேடு என்பதே ஒரே பொதுவிடையாக இருக்கிறது.

No comments: