Tuesday, July 16, 2013¸¼×¨Çò §¾Ê!


±ñ¦½¡Îம் ±Øò¨¾ ¯½÷ó¦¾ýÉ?
      ±ÅÕõ ¯½Ã ¯¨Ãò¦¾ýÉ?

¦À¡ý¦É¡Î ¦À¡Õ¨Çì ÌÅ¢ò¦¾ýÉ?
      ¦À¡Ä¢×Ú ¦Àñ¨½ «¨¼ó¦¾ýÉ?

¸ñ¦½¡Î ¸Õò¨¾ì ¸Å÷ó¦¾ýÉ?
      ¸¨Ä¿Äõ ¸Æ¢ÀÄ ¸ñ¦¼ýÉ?

¦Àñ¦½¡Î ¬ñ«Ä¢ ¬É¡¨É
      ±ö¾¡÷ì ¦¸ýÚõ þ¼÷¾¡§É!         1ÁñÏõ Å¢ñÏõ «Çó¾¡Öõ
      Á¡ñÒ¸û ÀüÀÄ «¨Áó¾¡Öõ

ÀýÉÕõ áøÀÄ À¢ýÈ¡Öõ
      À½í¸¡ º¡Â¢Ãõ À¨¼ò¾¡Öõ

¾ýÛû ¾¨ÆìÌõ ¾É¢ô¦À¡Õ¨Ç
      ¾ÉìÌû ¾¡§É ¸¡½¡÷ìÌ

ÁýÛõ Á¡¿Äõ ´Õ¸¡Öõ
      ÁÕ×¾ø ±ýÀÐ þ¨Ä¡§Á!          2Òñ½¢Â À¾¢¸Ç¢ü ÒÃñ¼¡Öõ
      ⨺ §À¡üÈ¢¸û Òâó¾¡Öõ

±ñ½¢Â ¸¡¦ºÄ¡õ ±ñ½¡Áø
      ¾¢Õ×ñ ÊÂÄ¢ø ¾¢½¢ò¾¡Öõ

Àñ½¢Â À¡Åõ §À¡Å¾¢ø¨Ä
      À¸Åý §À¾õ À¡÷ôÀ¾¢ø¨Ä

¸ñ½¢Â ¸ÕÁõ ¾Ã¡º¢ü§À¡ø
      ¸¡Ïõ ¿ñ½¢¨Äì ¸ÕûÅ¡§É!       3¸í¨¸ ¸¡Å¢Ã¢ ãú¸¢ÊÛõ
      ¸Ã¢Í¸û ¸¨ÃóÐ §À¡öÅ¢ÎÁ¡

¦Åí¸û ¸¡Áõ ¦¸¡¨Ä¸Ç×
      ŢâìÌõ ¦À¡ö¦Â¡Î Ýи¨Çò

¾í¸û ¦¿ïº¢ü ¸¨Çó¾Å§Ã
      ¾õ¨Áò ¾¡§Á ¯½÷󾢼ġõ

±íÌõ Å¢Çí¸¢Îõ ¦Áöô¦À¡Õ¨Ç
      ±ö¾¢ «Æ¢Â¡ ¾¢Õ󾢼ġõ!            4¸ûŨÉì ܼ ¾¢Õò¾¢¼Ä¡õ
      ¸ÕÁ¢¨Â ÅûÇÄ¡ö Á¡üÈ¢¼Ä¡õ

¸øĢɢü º¡Ú À¢Æ¢ó¾¢¼Ä¡õ
      ¸¼ø¿£÷ þÉ¢ì¸î ¦ºö¾¢¼Ä¡õ

¸ûÇ¢¨Éô À¡¦ÄÉì ¸¨¾¦º¡øÖõ
      ¸Â¨Áì ¸¨Ä¦¾Ç¢ À¡÷ôÀ¡¨Ã

¿øÅÆ¢ ¿¡ðξø ±Ç¢¾¡§Á¡
      ¿üÀ½¢ §Å¦ÈÐõ ¦ºÂÄ¡§Á!          5«È¢Å¢É¢ü ¦ÈÇ¢× Å¡öó¾Å÷¸û
      «ýÀ¢É¢ü È¢¨ÇìÌõ àÂÅ÷¸û

¦ºÈ¢Å¢É¢ü Èí¸¢î º¢Èó¾Å÷¸û
      º¢Ú¨Áì ¸ïÍõ ¦ÀâÂÅ÷¸û

À¢Ã¢Å¢¨É §Àº¡ô ¦ÀÕ󾨸¸û
      §À½¢Îõ ¬ýÁô ¦ÀÕó¾¨Â¸û

±Ã¢Â¢Ûð Ò¸¢Ûõ ÒÌÅ¡÷¸û
      þÃñ¼¸ ¬Ã¢Âõ ¯¸Å¡§Ã!            6Ì󾢧 ¦¾¡ó¾¢¨Â ¿£ðʼ§Å
      ÌûÇô À¡÷ôÒ¸û ¸Ä󦾡ýÈ¡ö

Óó¾¢Â ¦¾¡øÄÕû ¦¿È¢¾ý¨É
      ´Ç¢ò¾É÷ ââ Ţø¡§Ä

Á󾢸û Á¡¨Ä ¸ðÊÅÕõ
      Á¡Âô âí¸¡ À¡÷ôÀÉ¢Âõ

þó¦¾Éô ÀýÁ¾õ þ¨½ò¾¡÷¸û
      ¦ºó¾ñ ¾¢Õ¦¿È¢ Á¨Èò¾¡÷¸û!       7


¬ñ¼Åý §Àâø «Ê¾Ê¸û
      ¬ñ¼Åý §Àâø «Ï¦Åʸû

¬ñ¼Åý §Àâø À¢Ã¢Å¢¨É¸û
      ¬ñ¼Åý §Àâø ±Ã¢¸¨½¸û

¬ñ¼Å ÛìÌì ̨ȦÂýÉ
      «¨¾ò¾£÷ô À¾üÌ Ó¨È¦ÂýÉ

¬ñ¼Åý Á¨È¢ý À¦ÉýÉ
      ¬ñ¼Åý §ÅñÎõ ¿Â¦ÉýÉ?        8
´ÕÁ¾ì ¦¸¡¨Ä¸û ¯ûÇɧÅ
      ´ÕÁ¾ ¿¢¨ÄìÌû ¯ûÇɧÅ

´ÕÁ¾ ¯È× ÁÈ츢ȧ¾
      ´ÕÁ¾ ¯½÷× ÁÚ츢ȧ¾

´ÕÁ¾õ ´ý¨È§Â ¦º¡Äø§ÅñÎõ
      ´ý¨È§Â Á¾¦ÁÄ¡õ ¦¾¡Æø§ÅñÎõ

¦ÀÕÁ¾ Á¡ÉÐ §À¡ɡø
      À¢ÈÁ¾ ¦ÁøÄ¡õ §¿¡Â¡Ìõ!            9
Á¡ÍÚ ÁÉò¨¾ì ¸¨Ç¡Áø
      Å¡ö¨Á «¾üÌû Å¢¨Ç¡Áø

§ÀºÕõ ºÁ§¿¡ì ¸¨¼Â¡Áø
      À¢È÷ìÌâ ¡Çáö «¨Á¡Áø

¬ºÚ ¿Î¿¢¨Ä º¨Á¡Áø
      «ÇôÀÕõ ¦À¡Ú¨Á À¢ġÁø

¸¡ºÚ ¸¡ðº¢ ¸¢¨¼Â¡Ð
      ¸¨ÃÂÚ Á¡ðº¢Ôõ ¸¢¨¼Â¡§¾!         10

No comments: