Wednesday, July 17, 2013
        தமிழியல் ஆய்வுக் களம்

                       No. 71, Jalan Serai Indah 2, Taman Serai Indah,
                       34300 Bagan Serai, Perak. 
                             தொலைபேசி: 012-5246471, 012-5610029 – 013-4392016
              வலைப்பதிவு:- http://kumarinaadan.blogspot.com                                                                                            http://wwwpaghruliblogspotcom.blogspot.com/
                                                     http://peruntamilkalam.blogspot.com/


        «È¢Ó¸õ


      ¸¼ó¾ 3000 ¬ñθǡ¸ «¸¿¢¨Ä¢Öõ ÒÈ¿¢¨Ä¢Öõ Àø§ÅÚ ¾¡ìÌÃ׸Ǣý ¸¡Ã½Á¡¸ò ¾Á¢Æ¢Âø ¦¸¡û¨¸¸Ç¢ø À¢Èú¸Ùõ, À¢ýɨ¼×¸Ùõ, ¾¢¨ºò ¾¢ÕôÀø¸Ùõ, ¯ûÅ£ú¸Ùõ ²üÀðÎ Åó¾¢ÕìÌõ ¿¢¨Ä¨Á ÅÃÄ¡üÚô À¾¢×¸Ç¡¸ þÕ츢ýÈÉ. ±É¢Ûõ, ¸¡Ä󧾡Úõ ¾Á¢úý§È¡÷ ¦ÀÕÁì¸û §¾¡ýÈ¢ì ¸¡ôÒ - Á£ðÒ - ¬ì¸õ ±ýÛõ ãýÚ ¿¢¨Ä¸Ç¢Öõ ¾Á¢Æ¢Âø ¿øÅ¡ú×측¸ô ÀøÄ¡üÈ¡Ûõ À¡¼¡üÈ¢ ÅóÐûÇÉ÷. «Å÷¸¨Ç «Ê¦Â¡üÈ¢ò ¾ü¸¡Äî ÝÆ¨Ä ¯½÷óÐõ ±¾¢÷¸¡Äò §¾¨Å¨Â ¿¢¨ÉóÐõ Ó¨ÈÂ¡É ¦ºÂÄ¡ö׸Ǣý ãÄõ, ¾¢ð¼Á¢ð¼ §ÁõÀ¡ðÎô À½¢¸¨Ç ÅÊŨÁòÐì ¦¸¡ÎôÀ¾ý ÅƢ¡¸, • ¾Á¢Æ¢Âø ¦¸¡û¨¸¸¨Ç ¿¢¨ÄôÀÎòоø
 • ¾Á¢ú Áì¸¨Ç ¾Á¢Æ¢Âø ¯½÷§Å¡Î Óý§ÉüÚ¾ø
 • ±øÄ¡ò ШȸǢÖõ ¯Ä¸ þÉí¸ÙìÌ ®¼¡¸ §Á§ÄüÚ¾ø
¬¸¢Â þÄì̸¨Çì ¸Õò¾¢ü¦¸¡ñÎ ¾Á¢Æ¢Âø ¬ö×ì ¸Çõ ¿¢ÚÅô ¦ÀüÈ¢Õ츢ýÈÐ.

¦À¡Ð §¿¡ì¸õ

¾Á¢ú - ¾Á¢úº¡÷ó¾ - ¾Á¢§Æ¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â «¨ÉòÐò Шȸ¨ÇÔõ ¿¢¨Ä¸¨ÇÔõ Ó¨ÈÂ¡É ¬öצ¿È¢ôÀÊ ¬Ã¡öóÐ;

 • ÁÃÀ¢Âø ¦¿È¢¸¨Çì ¸ñθ¡ð¼ø.
 • ¯ûÇ¡÷ó¾ ¯ñ¨Á¸¨Ç «È¢Âö¾ø.
 • À¨Æ ÁÃÀ¡ðº¢¸¨Ç Å¢Çì¸ôÀÎòоø.
 • Ò¾¢Â ÅÇ÷ §ÁõÀ¡Î¸Ç¢ý ¾¼í¸¡½ø.
 • ¾Ã׸¨Ç Ó¨ÈôÀÎò¾¢ô À¾¢×¦ºö¾ø
 • ¯Ä¸ôÀÂ‎‎ý §¿¡ì¸¢ ¯È×ôÀ¡Äõ «¨Áò¾ø.
 • ¾Á¢úÁì¸û ¾Á¢Æ¢Âø ¯½÷§Å¡Î Óý§ÉÈ ÅÆ¢¸¡ð¼ø.

º¢ÈôÒ §¿¡ì¸õ

 1. ¾Á¢ú¡ø «¸úšáö - §Å÷¡ø ¬Ã¡ö ¿¼òоø.
 2. ¾Á¢ú¡ø À¢È¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ÀÂýÀðÎÅÕõ À¡ý¨Á¸¨Ç ´ôÀ¢Âø ӨȢø ¦ÅÇ¢ôÀÎòоø.
 3. ¾Á¢ú ÁüÚõ À¢È ¯Ä¸¦Á¡Æ¢¸Ù츢¨¼§Â ¯ûÇ¡÷óÐ þ¨Æóи¢¼ìÌõ ¯È×ò ¾¼í¸¨ÇÔõ ¾Äí¸¨ÇÔõ ¸ñθ¡ð¼ø.
 4. ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ý ¯ñ¨ÁÂ¡É ÅÊÅò¨¾ò ¾ü¸¡ò¾ø.
 5. ¸¡ÄŨ¸Â¢É¡ø ÅÕõ ÒШÁ¸¨Ç ÁÃÒ¦¸¼¡Áø ¯ûÅ¡í¸¢ ÅÇ÷ò¾ø.
 6. À¢È¦Á¡Æ¢¸Ç¢ø ²üÀÎõ ¿øÅÇ÷¸¨Çò ¾Á¢úÁÂõ ¬ì̾ø.
 7. ¾Á¢¨Æô À¢È ¦Á¡Æ¢¸Ç¢ý §Áģθû, «Øò¾í¸û, «Ê¨ÁôÀÎò¾í¸û ¬¸¢ÂÅüȢĢÕóÐ Á£ðÎ ¿¢¨ÄôÀÎòоø.
 8. ¾Á¢§Æ ¯Ä¸ Ó¾üÈ¡ö¦Á¡Æ¢ ±É ¿¢ÚÅôÀðÎûÇ ¯ñ¨Á¨Âô ÀÃÅö¾ø.
 9. ¾Á¢Æ÷ìÌõ ¾Á¢Æ÷ «øÄ¡¾Å÷¸ÙìÌõ ¾Á¢úÁ£Ð ¯Â÷ó¾ ¿õÀ¢ì¨¸Ôõ ®ÎÀ¡Îõ ¿¢¨Ä¦ÀÚÁ¡Ú À½¢¦ºö¾ø.
 10. ¾Á¢Æ¢ý ¾É¢ò¾ý¨Á¸¨Çì ¸ðÊ측ò¾ø.
 11. ¯Ä¸ ´Õ¨ÁôÀ¡ðÎìÌ ¯¾×õ ¦Á¡Æ¢Â¢Âø ¯È×ìÜÚ¸¨Çô §ÀϾø.
 12. ¯Ä¸ô Àø¸¨Äì¸Æ¸í¸û ӾĢ ¯Â÷ì¸øÅ¢ ÁüÚõ ¬ö׿¢ÚÅÉí¸§Ç¡Î ¸ÕòÐÈ×õ ¬ö×ô ÀâÁ¡üÈÓõ ¦ºöЦ¸¡ûÙ¾ø.
 13. ºÃ¢Â¡É ¦Á¡Æ¢Â¡ì¸õ, ¦º¡øÄ¡ì¸õ, ¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ôÒ, ´Ä¢ô¦ÀÂ÷ôÒ §ÅñΧš÷ìÌ ÅÆ¢¸¡ðξø.
 14. «Èì¸ð¼¨Ç¸û ¿¢ÚÅ¢ ¬ö×, ¦º¡ü¦À¡Æ¢×, ¦ÅǢ£Î, À¢üÚÅ¢ôÒ Ó¾Ä¢Â ¿¢¨Ä¸Ç¢ø ¦¿È¢¦ºöÐ ¿¼òÐÅ¢ò¾ø.
 15. ¬öÅÃíÌ, ¸Õò¾ÃíÌ, §ÀÃÃíÌ, ¸ÕòÐì¸Çõ, ¸Õò¾¡ö×, ¸ÄóШá¼ø, ¦º¡ü¦À¡Æ¢× Ó¾Ä¡É ÅÊÅí¸Ç¢ø ¿¢¸ú¸û ¿¼òоø.
 16. ¬öÅȢ쨸¸û, áø¸û, ¦ºö¾¢ þ¾ú¸û ¬¸¢Â ±ØòÐ ÁüÚõ ´Ä¢, ´Ç¢, þ¨½Â °¼¸í¸û ÅƢ¡¸ò ¾Á¢Æ¢Âø ¸Õòи¨Ç ¯Ä¦¸í¸¢Öõ ÀÃÅö¾ø.

No comments: