Tuesday, July 16, 2013

 
திருவள்ளுவத்தை
ÅÆ¢ÅÆ¢§Â
²ðÊø ¨Åò¾¡÷!


§¸¡ýÓ¨ÈìÌì ¦¸¡û¨¸ ¡Ìõ
      ¦¸¡û¨¸¸§Ç Áì¸ð §¸Ìõ

Å¡ýÁ¨ÈìÌû Á¡ñÀ¡ø §ÁüÚõ
      ÅûÙÅò¾¡ø Å¡öò¾ ¦¾ýÉ?

¿¡ýÁ¨ÈìÌû ÓôÀ¡ø ãöòÐ
      ¿¡øÅÕ½ò ¾ôÀ¡ø ²öòÐò

§¾ý¯¨Ã¸û ¦ºö¾ §À÷¸û
      º¢¨Èò¾¸¨¾ º¢ó¨¾ ¦ºöÅ£÷!          1ã§Åó¾÷ ÓüÚõ ¦À¡öò¾¡÷
      Óò¾Á¢Æ¢ý Àü¨È ¨¿ò¾¡÷

¿¡§Åó¾÷ ¸üÚõ ¦À¡öò¾¡÷
      ¿¡¼¡ûÅ¡÷ Å¡öôÀ¢ø ¦Á¡öò¾¡÷

Á¡§Åó¾÷ ¦ºö¨¸ Áì¸û
      Å¡öô¦ÀýÚ ¾¡Óõ ¦À¡öò¾¡÷

¾£§Åó¾÷ §ÅûÅ¢ò ¾£ìÌû
      ¾£ìÌÇ¢ò¾¡÷ ÅûÙ Åò¾¡÷!            2
     


¦¸¡üÈÅ÷¸û ÌüÈò ¾¡ø¾¡ý
      ¦¸¡û¨¸¦ÂøÄ¡õ §¸¡Ç¡ È¡Ìõ

¸üÈÅ÷¸û ÌüÈò ¾¡ø¾¡ý
      ¸üÀÅ÷ìÌõ §¸Î §ºÕõ

¦ÀüÈÅ÷¸û §À½¢ É¡ø¾¡ý
      À¢û¨Ç¢¼õ ÀñÀ¡ ¼¡Ìõ

¿üÈÅ÷¸û ܼ ÓôÀ¡ø
      ¿¡Â¸ò¨¾ô §À½ Å¢ø¨Ä!            3´ôÀ¡ø§Áø ´ôÒî ¦º¡øÄ¢
      ÓôÀ¡¨Ä «ôÀ¡ø ¾ûÇ¢

±ôÀ¡Ä¡÷ì ÌõÀ¡ø ÓôÀ¡ø
      þ¾ýÀ¡ø±ø Ä¡õ¯ñ ¦¼ýÈ¡÷

«ôÀ¡Öì ¸ôÀ¡ø ¬ì¸¢
      ¬Ã¢ÂôÀ¡ø ¬ì¸¢ Å¢ð¼¡÷

ÁôÀ¡ø¿¡ü À¡Öì Ìí¸£ú
      ÅﺸÁ¡ö Å¡úò¾¢ ¨Åò¾¡÷!          4ÅÆ¢º¡÷ó¾ ¦¾¡ñ¼÷ þø¨Ä
      Ũ¸ÂÈ¢óÐ ¦¸¡ñ¼¡÷ þø¨Ä

ÅÆ¢áø¸û ¦ºö¾¡÷ þø¨Ä
      ÅÆ¢¿¼ò¾ø ºüÚõ þø¨Ä

ÅÆ¢¦¸¡½Õõ ¯ò¾¢ ¿¡ý¸¢ø
      š¢½ì¸õ ¸¡ðÊô §À¡üÈ¢

ÅÆ¢ÅÆ¢§Â ²ðÊø ¨Åò¾¡÷
      ÅÉôҸǢø ⺢ ¨Åò¾¡÷!             5
                 

     
Å¡ú쨸¡¸ Åó¾ á¨Ä
      Å¡ú쨸¡ìÌõ ÁýÉý þø¨Ä

Å¡ú쨸¡¸ ¨Åò¾ Òò¾õ
      ¨Å¸ò¨¾ ¬ñ¼ Ðñ¨Á

Å¡ú쨸¡¸ À¡÷ôÀ Éò¨¾
      Ũ¸¦ºöÐ Å¡Æ ¨Åò¾

Å¡ú쨸ÂøÄ¡ Å¡ú쨸 Å¡úó¾
      ÁýÉâð¼¡÷ ÓðÎì ¸ð¨¼!           6ºÁÂò¾¢ü ¦¸¡ñ¼¡÷ «øÄ÷
      ¾É¢Ó¾ý¨Á ¾ó¾¡÷ «øÄ÷

«¨ÁÂò¾¢ü ÜðÎ ¸ñ¼¡÷
      «ôÒÈò¾¢ø Á£ðΠŢñ¼¡÷

þÁÂò¾¢ý Üð¼õ ¦¸¡ûÇ¡÷
      þ¨È¨Áì¸ñ §½¡ð¼õ ¦¸¡ûÇ¡÷  

ºÁÂò¾¢ü º¡÷ò¾ ÄýÈ¢
      ¾¨ÄáÄ¡öப் À¡÷ò¾¡÷ þø¨Ä!        7¾ý¦ÅÈ¢ò¾ À¡÷ôÀ Éò¾¢
      ¾¡ûÅ¢ÕõÀ¢ò ¾ý¨Á ¦¸ð¼    

¦Àñ¦ÅÈ¢ò¾ ÁýÉ÷ Å£úó¾¡÷
      À¢¨ÆÂÚì¸ ÓôÀ¡ø ÅóÐ

¸ñ¾¢ÈóÐ ¸¡ðº¢ ¾óÐõ
      ¸ñÎÁÅ÷ ¸¡½¡÷ ¬É¡÷

ÁñÀÈ¢ò¾ ¿¡ðÊø ±øÄ¡õ
      ÁÕóÐìÌõ ¸¡ð¼ Å¢ø¨Ä!            8
No comments: