Tuesday, July 16, 2013

                            
¦¾Ã¢ÔÁ¡ ¾õÀ¢!


¦¾ý¸¼Ä¢ø þÕ󾦾¡Õ ¦¾ýÌÁâò ¾¢Õ¿¡Î
      ¦¾Ã¢óÐ ¦¸¡ûÅ¡ö

¯ýۼĢø µÎ¸¢ýÈ ÌÕ¾¢Â¢Ûì(Ì) ¯Ã¢ÂÅ÷¸û
      ¯¾¢ò¾¡÷ «í§¸

ÀýÉ¢Èò¾¢ø ÀýÉ¡ðÎô ÀøÄ¢ÉÁ¡ö þÕ츢ýÈ
      À¡÷Áì ¸ðÌõ

¯ýÓý§É¡ §ÃÓý§É¡÷ ¿£ÂȢ¡ö ¦Á¡Æ¢á¨Ä
      °ýÈ¢ô À¡÷!À¡÷!                         1 ¿£ÀüÚõ Á¾¦ÁÐ×õ þù×ñ¨Á ¸¡ð¼Å¢ø¨Ä
      þÕó¾¡ ÖõÀ¡÷

¿£¸üÈ ¦Á¡Æ¢¦ÂÐ×õ þ¾Ûñ¨Á °ð¼Å¢ø¨Ä
      þ¨ÆòÐô À¡÷ò¾¡ø

¿£¦ÀüÈ ¦Á¡Æ¢¦Â¡ý§È þù×ñ¨Á ¿¢¸úòÐõ§¸û
      ¦¿Î¸ ¿£ûÅ¡ö

¿£ÍüÚõ ¯Ä§¸Ôý ÍüȦÁÉ ¯½÷óÐûÇõ
      ¦¿¸¢Æì ¸¡ñÀ¡ö!                       2áüÈ¡ñ¼¡ö ¿¸÷ò¾¢ôÀ¡÷ á¦ÄøÄ¡õ ѨÆ󦾡ôÒ
      §¿¡ìÌí ¸¡ø¯û

°üÈ¡¸ «ÅüÚû§Ç °È¢äÈ¢ ¯Â¢÷¾Ç¢÷ì¸
      ¯ûÇ¢ ÕìÌõ

§ÅüÈ¡¸ «¾ý¦À¨à ¦Åù§ÅÚ §¸¡½ò¾¢ø
      Å¢ñ¼¡÷ º¡ý§È¡÷

¬üÚû§Ç «Ê¿£§Ã ¬üÈø¸¡ñ ÒÈò¾¾¨É
      «È¢Å¡÷ þø¨Ä!                         3
¾¢ð¼¡¸ Å¢ðÎŢ𼠸𼡸ò ¾Á¢ÆÅüÈ¢ø
      ¦¾Ã¢Ôí ¸ñ¼¡ö

±ð¼¡¸ ¬È¡¸ ´ýÀ¾¡¸î º¢Äþ¨Éò
      ¾¢ÕôÒ ¸¢ýÈ¡÷

Ó𼡸 þÕôÀ¦¾øÄ¡õ ¾É¢ò¾¢ÂíÌõ ¾Á¢Æ¡üÈø
      ¯½Ã¡ §Á¨Ä

Åð¼¡Ãô À¢¨ÆÔ½÷×õ ż¦Á¡Æ¢Â¡÷ ´ð¼¡Ã
      ÅÆìÌõ ¸ñ¼¡ö!                        4Å¢ð¼¡É ¦¿ð¼¦¿Î þ¨¼¦ÅÇ¢Ôõ º¢¾È¢Å¢ð¼
      þÉôÀ¢ ¨ÆôÒõ

¦¾¡ð¼¡É ШÈò¾¨Ä¨Á ¯Ã¢¨Á¸¨Ç ż¦Á¡Æ¢ìÌû
      ¦¾¡¨Äò¾ §¾¡üÒõ

Àð¼¡É «Ê¨Á¿¢¨Äô ÀýÉ¡¨¼ «¾¢¸¡Ãô
      ÀüÈ¢ø ¬Îõ

¦º¡ð¼¡É «í¸Ä¡öôÀ¢ø ¯Ä¸¢üÌî ¦º¡øÖž¢ø
      §º¡¨¼ô À𧼡õ!                       4Íó¾ÃÉ¡÷ ¦º¡ø¿¼ó¾ Å¢ý¦ºýÚ º¢Á¢òÐá¨Äò
      ¦¾¡ðÎô À¡÷ôÀ¡ö

Áó¾¢ÃÁ¡öò ¾Á¢úÓÆìÌõ Á¨ÈÁ¨Ä¡÷ «È¢Å¨ÉòÐõ
      Å½í¸¢ô À¡÷ôÀ¡ö

«ó¾Ãò¾¢ý «Çô¦ÀøÄ¡õ «¼ìÌõ«ôÀ¡ Шá¨Ã
      «Ï¸¢ô À¡÷ôÀ¡ö

±ó¾¢Ãì¸ø §À¡ìÌ¿£í¸¢ þó¾¢Âò¨¾ §Áø¾¡ñÊ
      ±¨¾Ôõ À¡÷ôÀ¡ö!                        5
«Äì̺¡ó¾÷ ¦¸¡ó¾§Ã¡§¾¡ù Ó츼Ģý ÁÕÁí¸û
      ¬úóÐ §¾Î

ÓÆìÌÁ× Ä¡É¡Å¢ý §ºÐÓ¾ø º¢óÐŨÃ
      ãú¸¢ò §¾Î

Å¢Çì̸¢ýÈ À¡Å¡½÷ Å¢ò¾¸Óõ «¾üÌôÀ¢ý
      ŢƢòÐô À¡÷ò¾¡ø

¸Äì̸¢ýÈ ¸Äí¸ø¸û ¸¡½¡Áø §À¡ö;¾ý¨Éì
      ¸¡ðÎõ ¯ñ¨Á!                         6
«¸úÅ¡öÅ¢ø ¬ú¸¼Ä¢ø «Âĸò¾¢ø ¾¡Â¸ò¾¢ø
      «ÎòÐò §¾Î

¿¢¸úÅ¡ö×õ ±¾¢Ã¡ö×õ ¿¢¸úóÐÇÓý ¬ö§Å¡Îõ
      ¿¢Úò¾¢ò §¾Î

þ¸Ä¡ö×ý þÄ츾¢÷ìÌõ ¸¡Ã½ò¨¾ ²Ã½Á¡ö
      Å¢Ä츢ò §¾Î

¾¢¸Æ¡öÅ¡öò ¦¾ýÌÁâò ¾¢ÈÉ¡ö¨Åò ¾Á¢Æ¡¸¢ò
      ¾¢¨ÇòÐò §¾Î!                         7


No comments: