Tuesday, July 16, 2013

¾Á¢úôÀûÇ¢
¾Á¢Æ÷ «¨¼Â¡Çõ¾Á¢¨Æô §À¡üÈ¢ò
¾Á¢Æ¨Ãò §¾üÚõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ¾Á¢Æ÷
«øÄ¡÷ ¾õ¨ÁÔõ
«¨½òÐò §¾üÚõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!               1    

¾Á¢¨Æ Å¢¨¾òÐò
¾Á¢Æ¨Ã Å¢¨ÇìÌõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - «ý¨Éò
¾Á¢Æ¡ø À¢¨½òÐò
¾Á¢Æ¨Ã þ¨½ìÌõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!               2

§Àº¢Â Á¡¾¢Ã¢
§¾º¢Âõ §ÀÏõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ¯Ä¸
§¿ºÃ¡ö Á¡½Å÷
§¿÷¦ÀÈì ¸¡Ïõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!                 3

ÒÈ¿¸÷ ¿¸÷ôÒÈõ
´Õ¿¢¸÷ ¬ìÌõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ¸øÅ¢
¦ÀÈÅÕõ Á¡½Å÷
¦ÀÕ¿¢¨Ä âìÌõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!                 4

±õ¦Á¡Æ¢ ¦ºõ¦Á¡Æ¢
«õ¦Á¡Æ¢ Ò¸ðÎõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - «·Ð
±õ¦Á¡Æ¢ ¬Â¢Ûõ
±õ¦Á¡Æ¢ô §À¡¦ÄÛõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!             5

±òÐ¨È ±ýÉ¢Ûõ
«òÐ¨È ÓýÉ¢Îõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ¾É¢ô
Àò¾¨Ã Á¡ü¦ÈÉô
À¢øÀÅ÷ ÀñÀÎõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!                 6

±øÄ¡÷ À¢û¨ÇÔõ
¯ûÅà ¯ÂÕõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ÅÆ¢
þøÄ¡÷ì(Ì) «Ð¦ÅÛõ
¦ºøÅ¡ø ¾Ç÷ó¾ ¾Á¢úôÀûÇ¢!                 7    

¯¼ÉÊ Á¡üÈõ
´ýÈ¡ø Á¡Úõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ±ø§Ä¡÷
¸¼¦ÉÉô À¾¢ó¾¡ø
¸¡Ï§Á¡÷ ²üÈõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!                 8

¸øÄ¡÷ ¨¸Â¢ø
¸üÈÅ÷ Ţ𼧾 ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ¦À¡Õû
þøÄ¡ ¿¢¨Ä¨Á¢ø
«øÄ¡ Îŧ¾ ¾Á¢úôÀûÇ¢!                    9

«Ãº¢É÷ ¾Î츢Ä÷
¬¸¿õ ¦À¡Úô§À ¾Á¢úôÀûÇ¢ - «¨¾ô
À¢È÷º£÷ ¦ºö¸¢Ä÷
¿ÁÃÐ ¦À¡Úô§À ¾Á¢úôÀûÇ¢!                        10

À¢È¦Á¡Æ¢ Ó¾üÈ¢§É¡÷
À¢¨ÆÔ½÷ó ¾¡üÚõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - þÉ
¯ÈŨ¼ ¡ÇÓõ
þ¨È¦¿È¢ô À¡ÄÓõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!               11

¾Á¢Æý Ó¸Åâ
¾Á¢¦ÆÉì ¸¡ðÎõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ¯Ä¸ò
¾Á¢Æ÷ ¬üȨÄ
ÌÁ¢ó¦¾Æì ÜðÎõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!                12

¡¦ÃÉ þÉô¦ÀÂ÷
ܦÈÉì ÜÚõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ¬Â¢Ãõ
§ÀâÖõ ´Õ¿¢¸÷
§Å÷¾Õõ þÉÓ¾ø ¾Á¢úôÀûÇ¢!                13

§¾¦ÃÉ þÕôÀÐõ
§¾öóÐ ¸¢¼ôÀÐõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ¾õ
§Å¦ÃÉò ¾Á¢Æ÷
Å£ÚÈ §ÁøÅÕõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!                         14   

¾É¢Â¡÷ ±ØóÐ
¾ÅôÀÄ ¦ºö¾¢Îõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ¾¨Ä
Ìɢ¡ò ¾¨ÄÓ¨È
þÉ¢ÅÕõ ¸¨Äò¾Äõ ¾Á¢úôÀûÇ¢!              15

À¢È÷¨¸ À¡÷ôÀ§¾ý
¿õ¨¸ ¿Á즸Ûõ ¾Á¢úôÀûÇ¢ - ÒШÁò
¾ÃÁ¢Ì ¾Ì¾¢Â¢ø
ÒÃ𺢠¸¡ñÀÐ ¾Á¢úôÀûÇ¢!                   16

±Ã¢¸¢È Å£ðÊø
±ÎòÐì ¦¸¡ûÀÅ÷ ¾Á¢ú즸¡ûÇ¢ - ÀüÈ¢
±Ã¢¸¢È Å£ð¨¼
«¨½òÐ Á£ðÀÅ÷ ¾Á¢ú¦¿øÄ¢!                17

Á¡Ú¾ø §ÅñΧÁø
Á¡Ú¸ ¯ûÇõ ¾Á¢ú¦ÅøÖõ - ¦À¡ö
ÜÚ¾ø §Åñ¼¡õ
̨Ȩ Á£Ú§Å¡÷ ¦ºÂø¦º¡øÖõ!                  18

«Ê¿Î Áì¸û
ÀÊÀÊ ¯Â÷ò¾¢Éô À¢üÀ¡Î   - ¯îº¢ô
ÀÊ¢É÷ ÅÕÅ¡÷
ÀÊôÀ¡÷ ±ýÀÐ ¸üÀ¡Î!                      19

À½¢¦ºÂ þø¨Ä
ÀÂý¦ÀÈ Åէšõ ±ýÀЧš - ¦¸¡ÊÂ
¾É¢¿Äô §À¡ì¸¢ø
¾¡õÀ¢È÷ ¯¨Æô¨Àò ¾¢ýÀЧš!              20

«¨Áîº÷ À¢û¨Ç§Â¡(Î)
«¨ÉÅâý À¢û¨ÇÔõ ÅçÅñÎõ - ¸ñ
þ¨ÁôÀ¢ø ±øÄ¡
¿¢¨ÄÔõ ¾Á¢úÁÂõ ¦ÀÚõ¡ñÎõ!             21

¸üÈÈ¢ ¾Á¢Æý
¸¼¨Áò ¾ÅÈø ¾£÷óÐÅ¢Îõ - ¾Á¢úô
ÀüÈÈ¢ ¾Á¢Æáø
À¡¦ÃÄ¡õ ¾Á¢Æ¢Éõ §º÷óÐÅ¢Îõ!               22

°÷¦¾¡Úõ §¸¡Â¢Öõ
´Õ¾Á¢úô ÀûÇ¢Ôõ ¦ºÂøÀ¼ðÎõ - ±í§¸
¡¦ÃÐ ¦ºö¢Ûõ
þÉÅÄ¢ ¨Á¦ÂØó ¾¨¾Å¢ÃðÎõ!               23

¿£¦À¡ö ¿¢ÉÐ
¦¿ï¦º¡Î ¿¢¨É×õ ¸É×õ¦À¡ö - «È¢ó§¾
¿£¾Á¢ú ¦¿¸¢úò¾¡ø
þÕôÀÐõ ¿£Â¢É¢ ¿¢îºÂõ¦À¡ö!                24

þÉÁ¢Ä¡ Å¡ú×õ
Å¡úŢġ þÉÓõ Áñ½¡Ìõ - ¿£
þÉÁ¡ö þø¨ÄÔý
¿¢¨Ä¨Á ¯É¾¢¨Ä Òñ½¡Ìõ!               25

¾ý¨¸ô À½¢§Â
¾ý¨É ¯Â÷ò¾ò ¾Éì̾×õ - ±ýÛõ
¾ýÉõ À¢ì¨¸
¾ýÓ¨Éô Ò¼§É ¦Á¡Æ¢ì̾×õ!              26

No comments: