Wednesday, July 17, 2013±¾ü¸¡¸
±Ð?

      ÍÅÕì ¸¡¸Å¡ º¢ò¾¢Ãõ
            ÍÅÕì ¸¡¸Å¡ à⨸
      ÍÅÕì ¸¡¸Å¡ Íñ½õ
            ÍÅÕì ¸¡¸Å¡ Åñ½õ?              1


      ÍÅá «ó¾î º¢ò¾¢Ãõ
            ÍÅâø þÕì¸Ä¡õ º¢ò¾¢Ãõ
      ÍÅáø þø¨Ä º¢ò¾¢Ãõ
            ÍÅâø ¦ºöÅÐõ º¢ò¾¢Ãõ?             2
     
¦ºöÂÖì ̾Ţ ¸ÕÅ¢
            ¸ÕÅ¢ì ¸¡¸Å¡ ¦ºöÂø
      ¨¾ÂÖì ¸¡¸§Å °º¢
            °º¢ì ¸¢ø¨Ä ¨¾Âø!                3


      ¸¨Ä¸Ùì ¸¡¸Å¡ Áì¸û
            ¸¨Ä¸Ùì ¸¡¸Å¡ Å¡ú쨸
      Å¢¨Ä¸Ùì ¸¡¸Å¡ Å¢üÀ¨É
            Å¢Çí̾ü ¸øÄÅ¡ ¸üÀ¨É!           4


      áø¸Ùì ¸¡¸Å¡ Áì¸û
            Áì¸Ùì ¸¡¸§Å áø¸û
      ¸¡ø¸Ùì ¸¡¸Å¡ À½õ
            À½ò ¾¢ü§¸ ¸¡ø¸û!               5


      ¸ò¾¢ì ¸¡¸Å¡ ºñ¨¼
            ºñ¨¼ì ¸¡¸§Å ¸ò¾¢
      Àò¾¢ì ¸¡¸Å¡ ÁÉ¢¾ý
            ÁÉ¢¾Ûì ¸¡¸§Å Àò¾¢!               6


      «ð¨¼ì ¸¡¸Å¡ Òò¾¸õ
            Òò¾¸ò ¾¢ü§¸ «ð¨¼
      ºð¨¼ì ¸¡¸Å¡ ¡쨸
            Â¡ì¨¸ì ¸¡¸§Å ºð¨¼!             7


      À¾Å¢ì ¸¡¸Å¡ À¾Å¢
            À½¢¦ºÂ Åý§È¡ À¾Å¢
      ¯¾Å¢ì ¸¡¸Å¡ ¯¾Å¢
            ¯Â¢Ã¢ý ¯Õ츧Á ¯¾Å¢!             8


      À¡¾¢ ¡ž¡ À̾¢
            À¡¸õ ¦ÀÚÅÐ À̾¢
      Á£¾¢ ¡ž¡ Á¢Ì¾¢
            Á¢Ìž¡ø ÅÕŧ¾ Á¢Ì¾¢!              9


      ¾Õì¸õ ¦ºöž¡ ¾Ì¾¢
            ¾ì¸¨Å ¦ºö¾§Ä ¾Ì¾¢
      ÅÕì¸õ ¦ºöŧ¾¡ ¦¾¡Ì¾¢
            ´Õì¸õ ¯ÚÅÐ ¦¾¡Ì¾¢!             10


      ¸¢Æ츢ø þÕôÀ¾¡ ÝâÂý
            ÝâÂý þÕôÀ§¾ ¸¢ÆìÌ
      ÅÆ츢ø À¢¨Æò¾¾¡ ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢
            ¾Á¢Æ¢É¢ø ¿¢¨ÄôÀ§¾ ¾Á¢úÅÆ¢          11


      «Îò¾Åý ¿¼ò¾Å¡ ÌÎõÀõ
            «ÅÉÅý ¿¼ò¾§Å ÌÎõÀõ
      «Îò¾Åý ¦Á¡Æ¢ì§¸¡ ±Øòиû
            «ÅÉÅý ¦Á¡Æ¢ì§¸ ±Øòиû!       12

     
ÁüÈÅý Á¾¢ì¸Å¡ Å¡ú쨸
            ÁÉò¦¾¡Î ¿¼ôÀÐ Å¡ú쨸
      ¦ÀüÈÅ÷ì ¸¡¸Å¡ Å¡ú쨸
            ¦ÀüÈÅ÷ì ¸¡¸×õ Å¡ú쨸!          13
           
     
¦ÀüÈ¢Éõ ¦Àոš Å¡ú쨸
            ¦ÀÈÄÕõ §À¦ÈÉø Å¡ú쨸
      º¢üÈ¢Éõ ¦Àոš ¦ÀÚ¨¸
            º¢Èó¾¡÷ ¬ì¸ø ¦ÀÚ¨¸!             14

No comments: