Wednesday, July 17, 2013


²ðÊø
Å¡ú¸¢È þɧÁ!


²ðÊø Å¡ú¸¢È þɧÁ - Àñ¨¼
²ðÊø Å¡ú¸¢È ±ýÛ¢÷ þɧÁ
§¸ðÊø Å£ú¸¢È ÁɧÁ - ¯ÉìÌì
§¸ðÊø Å£ú¸¢È ÒøĢ ÁɧÁ!                    1


¿¡ðÊø ºÃÅÊ þýÈ¢ - ¯ÕÅõ
¿Ä¢óÐ ¿¢ü¸¢È¡ö ÅÕõÀÊ ÌýÈ¢
¸¡ðÊø ¸ÃÊ ÀýÈ¢ - §À¡Ö¨Éì
¸ñ§¼ý ¿¡ðÊÉ¢ø ¸¼¨Á ´ýÈ¢!                 2


¦¾öÅ ¦ÁÄ¡õþÅñ °¨Á - ¯ÉìÌ
§¾º ¦ÁÄ¡õ«¸õ ¦¾Ã¢ó¾ ¾£¨Á
¨¸ÂÚ ¿¢¨Ä¢ø ¬¨Á - ±íÌÓý
¸øÄÊ ÅøÄÊ ¸Äì¸ø à¨Á!                    3

§ÅðÊô Ò¼¨Å §Å¼õ - ÁÃÒ
¦ÅüÈ¢¨Ä À¡ì̼ý Íá¨Ä ݼõ
¸¡ðÊ Á½ìÌõ ܼõ  - ¾¢¨Ã¢ý
¸¡ðº¢ §¾Ê ¦ÁôÒõ Á¡¼õ!                        4


ÁÉò¨¾ Á¨Èò¾ø ÁШ¸ - ÓýÉÅ÷
Á¡Éõ ¦¸Îò¾ø Á¾¢ôÀ¢ý ±Ð¨¸
̽ò¨¾ þÆò¾ø ¦¸¡û¨¸ - ¯¨¼òШÉì
ÌÄÁ¡öô À¢Çò¾ø «Ãº¢Âø ¦Åø¨¸!               5


º¡ð¨¼ì ¸¼í¸¡î ºñÊ  - º¡¾¢î
ºÆ츢ü º¢Ä¢÷òÐ ÓÊò¾ º¢ñÊ
ÝðÎì ¦¸¸¢Úõ ÍñÊ - ¯ûÇî
Íè½ þÈó¾ §º¡üÚì ¸ñÊ!                   6


¯ý¨Éì ¸ñ΢÷ ÐÊò§¾ý - ±ÉÐ
´ù§Å¡÷ «Ï×õ «ÆýÚ ¦ÅÊò§¾ý
Óý¨É Ó¨Èį̀Éô À¢Êò§¾ý - ¯É째
Óò¾Á¢ú ÓôÀ¡ø ÓØÐõ ÀÊò§¾ý!                 7

No comments: