Wednesday, July 17, 2013
ÀñÀ¡Îõ ¿¡Óõ
[ÀñÀ¡Îõ ¿¡¸Ã¢¸Óõ]

ü     ÀñÀð¼ ¿¢Äõ
ü     ÀñÀð¼ À¡¼¸÷
ü     ÀñÀ𼠿ʸ÷
ü     ÀñÀð¼ ¦Á¡Æ¢
ü     ÀñÀð¼ Å¡ú쨸
ü     ÀñÀð¼ Áì¸û

v    ÀñÀ¼ô ÀñÀ¼ô ÀÊóÐ ¯ÕÅ¡ÌÅÐ ÀñÀ¡Î.
v    ÀñÀξø ÀñÀ¡Î.

Ø     ¾¢ÕÁ½õ Òâ¾ø - ¾¡Ä¢¸ðξø
Ø     ¦ÀÂâξø
Ø     þÈó¾Å¨Ã «¼ì¸õ¦ºö¾ø
Ø     Å¢Õ󧾡õÒ¾ø
Ø     ®¨¸ - ®¾ø
Ø     À¢ÈýÁ¨É §¿¡ì¸¡¨Á
Ø     À¢È÷ ¦À¡Õ¨Ç ¸û§Åõ ±É ¯ûÇò¾¡Öõ ¿¢¨É¡¨Á
Ø     ...

v    ÀñÒ¨¼ÂÅ÷¸Ç¡ø¾¡ý ¯Ä¸õ –
v    ¯Ä¸Å¡ú쨸 þɢ츢ÈÐ - º¢È츢ÈÐ.


ÁÉò¾¢Õò¾õ  – ÁÉõ¨Á¢ĢÕóÐ ÅÇ÷Åо¡ý ÀñÀ¡Î.
¦ºÂø¾¢Õò¾õ - ¦ºùÅÉ ¾¢Õó¾î¦ºöÔõ þÂøÀ¢Ä¢ÕóÐ ²üÀÎÅÐ.

¦Á¡Æ¢, ¯½×, ¯¨¼, ¿¨¼, À¡Å¨É, §ÀîÍ, ¦ºÂø,

*    ÒÄÅ÷,¸üÈÅ÷ ÀñÀ¡Î – ÅÚ¨Á¢ü ¦ºõ¨Á, ¦ºó¿¡ôÒĨÁ
*    ¯ÆÅ÷ ÀñÀ¡Î – Å¢Õó¾¢Õì¸ ¯ñ½¡¨Á
*    Ž¢¸÷ ÀñÀ¡Î – ̨ÈÀ¼ì ¦¸¡¼¡Ð Á¢¨¸À¼ì ¦¸¡Ç¡Ð
*    «Ãº÷ ÀñÀ¡Î – Áì¸ÙìÌ ¯Â¢÷§À¡Ä Å¢Çí¸§ÅñÎõ
        - ÁýÉý ¯Â¢÷ò§¾ ÁÄ÷¾¨Ä ¯Ä¸õ - ¦ºí§¸¡ý¨Á
-Á¡Éõ «Æ¢Â Å¡Æ¡¨Á – ÒÈÓÐÌ þ¼¡¨Á – Å¢ØôÒñ ²üÈø
*    «ó¾½÷ ÀñÀ¡Î - ±ù×¢÷ìÌõ ¦ºó¾ñ¨Á ¦ºö¾ø.
-   À¢ÈôÒ ´ìÌõ ±øÄ¡ ¯Â¢÷ìÌõ; º¢ÈôÒ ´ùÅ¡ ¦ºö¦¾¡Æ¢ø §ÅüÚ¨Á¡ý.

v    Àñ¦ÀÉôÀÎÅÐ À¡¼È¢óÐ ´Ø̾ø - ¿¼ò¾ø.
¾ý – À¢È÷ ¦ÀÕ¨ÁÂÈ¢óÐ «Õ¨ÁÒâóÐ ¿¼óЦ¸¡ûÙ¾ø.

- Íó¾Ã À¡ñÊÂý À¾¢É¡Ú¸¡ø Áñ¼Àò¨¾ þÊ측¨Á.

¦Àâ§Â¡¨Ã Á¾¢ò¾ø - ¦º¡üÀʾø – ÒÄÅ÷ ¦º¡üÀʾø
ãò§¾¡¨Ã Á¾¢ò¾ø
±ø§Ä¡¨ÃÔõ Á¾¢ò¾ø – ¾ý¨Éô§À¡Ä À¢È¨ÃÔõ ±ñϾø.
±øÄ¡Åü¨ÈÔõ Á¾¢ò¾ø - ´ôÀ Á¾¢ò¾ø – À¡Ã¢ Óø¨Ä즸¡Ê - §À¸ý – Á¢ø§À¡÷¨Å

v    ±ñ½ôÀξø – ±ñ½ôÀÎÁ¡Ú ¿¼óЦ¸¡ûÙ¾ø - Å¡ú¾ø - º¡ý§È¡Ã¡ø ±ñ½ôÀ¼ §Åñ¼¡¾¡÷

·        ÐôÒÚ¢Õò¾ø
·        ¦À¡ö¡¾¢Õò¾ø
·        ÀÆ¢ìÌ «ï;ø – ÀÆ¢Á¨ÄòÐ ±ö¾¢Â ¬ì¸õ §Åñ¼¡¨Á
·        «Èõ ¾ÅÈ¡¾¢Õò¾ø - «Èí¸¡ò¾ø – À¡ñÊÂý ¦¿Î了ƢÂý

v    ¯¨ÆôÀ¢ýÈ¢ ¯ñ½ Å¢ÕõÀ¡¨Á
v    ²üÀÐ þ¸ú - ³ÂÁ¢ðÎ ¯ñ
v    Å¢¨É§Â ¬¼Å÷ìÌ ¯Â¢§Ã; Á¨ÉÔ¨È Á¸Ç¢÷ìÌ ¬¼Å÷ ¯Â¢÷
v    ¡Ðõ °§Ã ¡ÅÕõ §¸Ç¢÷ - ¾£Ðõ ¿ýÚõ À¢È÷¾Ã šá
Ø     Å¡¨¸Ýξø - ¾Ì¾¢Â¡ø §ÁõÀðΠŢÇí̾ø

v    ¦º¡ø¾ÅÈ¡¨Á – ÌÁ½ÅûÇø – Á¡÷째¡ §À¡§Ä¡ - Åð¼òÐìÌû ¿¢ýÈ ¸¼É¡Ç¢ - ÁÄ¡ì¸ «ÃºÃ¢¼õ Ðñ¨¼ «¼Ì¨ÅòÐ Á£ðÎ즸¡ñ¼ ¾Á¢úŽ¢¸÷.

v    À½¢ÅýÒ - ¾ýɼì¸õ

·        Óóи¢ÇÅ¡¾ ¦ºÈ¢× - Óó¾¢ì¦¸¡ñÎ §Àº¡¨Á
·        «îºõ-Á¼õ-¿¡½õ-À¢÷ôÒ-«È¢Á¼õ
·        «È¢×-¿¢¨È-µ÷ôÒ-¸¨¼ôÀ¢Ê
·        þý¦º¡ø §À;ø
·        ´ôÒÃ× ¦ºö¾ø
·        ®¾ø þ¨ºÀ¼ Å¡ú¾ø – ŨºÀ¼ Å¡Æ¡¨Á

Ò¸ú¿¢ÚÅ¢ Á¡ö¾ø

-       ŨºÂ¢Ä¡ ÅñÀÂý ÌýÚõ þ¨ºÂ¢Ä¡
¡쨸 ¦À¡Úò¾ ¿¢Äõ

-       §¾¡ýÈ¢ü Ò¸¦Æ¡Î §¾¡ýÚ¸ «·¾¢Ä¡÷
§¾¡ýÈÄ¢ü §¾¡ýÈ¡¨Á ¿ýÚ

-       Ũº¦Â¡Æ¢Â Å¡úÅ¡§Ã Å¡úÅ¡÷ þ¨º¦Â¡Æ¢Â
        Å¡úÅ¡§Ã Å¡Æ¡ ¾Å÷

No comments: